File Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200. Nhằm giúp kế toán có thể quản lý tốt số sách kế toán của doanh nghiệp, xin gửi đến các bạn kế toán file excel mẫu số sách kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Mấu sỗ này gồm các loại sổ, báo cáo như: số nhật ký chung, sổ cái, các phụ lục, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ,…

Để tải file này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé

>>> Xem thêm: File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo TT200

Hình ảnh: File Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200

học kế toán thực hành

Từ Bảng sơ đồ (Menu) các bạn có thể link đến toàn bộ các sổ như sau:

– Sổ nhật ký chung
– Sỏ chi tiết tài khoản 154
– Sổ quỹ tiền mặt
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Số cái

– Bảng phân bổ CCDC-TSCĐ
– Phiếu thu-chi tiền
– Phiếu hoạch toán
– Bảng tổng hợp xuất nhập tồn
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Thẻ kho
– Danh mục khách hàng
– Số chi tiết công nợ mua vào
– Sổ chi tiết công nơ bán ra

– Bảng kết quả kinh doanh
– Bảng cân đối phát sinh
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng lưu chuyển tiền tệ

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN)
– Phụ lục 03-1A (Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh)
– Phụ lục 03-2A (Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh)
– Phụ lục 03-3A (Thuế TNDN được ưu đãi)
– Bảng kê chi phí không hợp lý

Bài viết: “File Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200”                                  Nguồn: Internet

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Quy định đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC”

1. Đối với hệ thống tài khoản kế toán

a) Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

b) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

c) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 – Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Đối với Báo cáo tài chính
a) Doanh nghiệp căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại phụ lục 2 Thông tư này để chi tiết hoá các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị.
b) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

3. Đối với chứng từ và sổ kế toán

a) Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

b) Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

 • Related Posts

  3 Bình luận

  1. Đào Minh Tuyết
   28/01/2018 at 23:45 - Reply

   Xin chào ad. ad có thể gửi cho em xin link,file các mẫu sổ kế toán theo thông tư 200 vào mail trên cho em xin với ạ. em cảm ơn ad

  2. Thùy Trang
   28/04/2018 at 22:51 - Reply

   Chào ad ạ. ad có thể cho em xin link file mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 vào mail được không ạ. em cảm ơn ad nhiều.

  3. nguyenthanh
   03/04/2019 at 09:30 - Reply

   Chào Ad, có thể cho mình xin link file hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 133 và 200 không ạ, em cảm ơn Ad nhiều ạ

  Thêm bình luận