Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán

Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán. Sắp xếp hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán như thế nào là hợp lý? Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có cách sắp xếp thuận tiện cho việc quản lý, lưu trữ nhé.

Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán

Hình ảnh: Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán

1. Sổ sách kế toán (hình thực nhật ký chung)

– Sổ nhật ký chung;
– Sổ nhật ký thu tiền;
– Sổ nhật ký chi tiền;
– Sổ nhật ký mua hàng;
– Sổ nhật ký bán hàng;
– Sổ cái tài khoản: Tất cả các tài khoản phát sinh;
– Sổ chi tiết tài khoản;
– Sổ quỹ tiền mặt;
– Sổ tiền gửi ngân hàng (chi tiết từng ngân hàng);
– Bảng trích khấu hao tài sản cố định;
– Thẻ tài sản cố định;
– Bảng phân bổ CCDC;
– Bảng chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa;
– Thẻ kho;
– Sổ chi tiết công nợ phải thu;
– Sổ chi tiết công nợ phải trả;
– Biên bản đối chiếu công nợ đến hết năm tài chính;
– Sổ chi tiết tiền vay.
Các sổ khác theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

2. Hồ sơ khai thuế

a) Năm
– Báo cáo tài chính;
– Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;
– Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

b) Quý
– Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính;
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
– Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân.

c) Tháng
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng;

d) Hóa đơn
Nếu là hóa đơn đặt in cần có:
– Hợp đồng in hóa đơn (kèm biên bản hủy kẽm,biên bản giao nhận hóa đơn, thanh lý hợp đồng,…);
– Thông báo phát hành hóa đơn.

e) Các hồ sơ khác
– Giấy phép đăng ký kinh doanh;
– Tờ khai thuế môn bài;
– Mẫu 08-MST về đăng ký tài khoản ngân hàng;
– Mẫu 06-MST về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ
– Giấy nộp tiền và bảng kê các khoản phát sinh và nộp ngân sách nhà nước.

3. Chứng từ kế toán

a) Đầu vào:
– Hóa đơn mua hàng thanh toán bằng tiền mặt thì kèm phiếu chi tiền mặt (
– Hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản thì kèm ủy nhiệm chi hoặc giấy báo nợ vào phía sau hóa đơn.
– Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN (đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu < 100 triệu đồng/năm).

b) Đầu ra:
– Hóa đơn bán hàng thu bằng tiền mặt của khách hàng thì kèm phiếu thu. (kẹp với liên 3 của hóa đơn GTGT hoặc liên 2 của hóa đơn bán hàng.)
– Hóa đơn bán hàng khách hàng chuyển khoản thì kèm theo giấy báo có (phô tô)

c) Kho:
– Phiếu nhập kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn mua vào là hàng hóa
– Phiếu xuất kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn bán ra liên 3 hoặc liên 2 đối với hóa đơn bán hàng.

d) Chứng từ về thuế:
– Tờ khai thuế GTGT hàng tháng nếu nộp cho cơ quan thuế trực tiếp về công ty bạn phải lưu cẩn thận, sắp xếp theo từng tháng
– Tờ khai thuế GTGT hàng tháng nếu nộp cho cơ quan thuế qua mạng sau khi nộp thành công bạn nên download về 1 bản lưu ở máy.và tải bản chứng minh đã gửi được tờ khai qua mạng do tổng cục thuế gửi vào địa chỉ mail khi đăng ký.
– Giấy nộp tiền thuế môn bài đính kèm với tờ khai thuế môn bài đã nộp ( nếu có)
– Giấy nộp tiền thuế TNDN đính kèm với tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.
– Sổ phụ ngân hàng đóng theo tháng hoặc theo năm kèm theo UNC và các giấy nộp tiền

4. Hồ sơ lao động tiền lương

– Hồ sơ của người lao động;
– Hợp đồng lao động;
– Các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương,…
– Bảng chấm công;
– Bảng thanh toán tiền lương;
– Đăng ký giảm trừ gia cảnh;
– Bảng cam kết 23/CK-TNCN nếu có HĐLĐ dưới 3 tháng mà không khấu trừ 10% thuế TNCN;
– Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN;
– Bảng đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động;
– Bảng thông báo bảo hiểm và chứng từ nộp tiền bảo hiểm.

5. Hợp đồng

– Hợp đồng mua vào;
– Hợp đồng bán ra;
– Tờ khai hải quan (nếu có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu);
– Hồ sơ dự toán quyết toán công trình kèm theo bản phô tô các chi phí liên quan (nếu là Doanh nghiệp xây dựng);
– Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Tùy theo thực tế của mỗi Doanh nghiệp mà có thêm các hồ sơ chứng từ khác.

Bài viết: “Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán”

Có thể bạn quan tâm: “Tự quyết toán Thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh?”

Căn cứ:
– Khoản 3, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC
– Điểm c.2.3, Điểm h.2.1.1, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và đã nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, khi thực hiệu tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế chỉ cần thực hiện khai giảm trừ gia cảnh tại các tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Trường hợp người nộp thuế trong năm không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới (03) tháng tại các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế thực hiện nộp kèm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cho cơ quan thuế và khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Nguồn tham khảo: Công văn 3436/TCT-TNCN, ngày 02/08/2016

  • Related Posts

    Thêm bình luận