Mức phạt chậm tiền nộp thuế 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức phạt chậm tiền nộp thuế 2017

Mức phạt chậm tiền nộp thuế 2017. Nộp chậm tiền thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN thì bị xử phạt như thế nào? Mức phạt nộp chậm là bao nhiêu? Cách hạch toán tiền thuế nộp chậm ra sao? Các bạn tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

muc-phat-cham-tien-nop-thue-2017

Hình ảnh: Mức phạt chậm tiền nộp thuế 2017

Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

** Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

  • Từ ngày 1/7/2016

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

  • Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

  • Trước ngày 1/1/2015:

– Số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

– Số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,07% X (Tổng số ngày chậm nộp – 90)

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

** Trước đó: 

Cụ thể: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:

  •  Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/1/2015 trở đi:

– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

  •  Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:

a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm

b. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

  • Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

4. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339, 338
Có các TK 111, 112,. . .

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Bài viết: “Mức phạt chậm tiền nộp thuế 2017”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng 2017

  • Related Posts

    Thêm bình luận