Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

 Chứng từ kế toán.

Tuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng, kế toán bán hàng sử dụng các chứng từ kế toán sau:

 • Hoá đơn GTGT (Hoá đơn bán hàng)
 • Phiếu xuất kho
 • Báo cáo bán hàng, Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ.
 • Giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng
 • Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày.
 • Bảng thanh toán hàng đại lý.
 • Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, Bảng kê nộp séc, Báo có của ngân hàng….
  • Tài khoản kế toán sử dụng:

Kế toán bán hàng sử dụng các tài khoản sau:

 • Tài khoản 511″Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này dùng để phản ánh tổng doanh thu bán hàng thực tế, các khoản giảm trừ doanh thu và xác định doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. Nội dung ghi chép của tài khoản như sau:

Bên Nợ:

 • Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm giá hàng bán, CKTM, doanh thu hàng bán bị trả lại.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp
 • Kết chuyển doanh thu thuần.

Bên Có:

 • Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ thực tế trong kỳ

Doanh thu bán hàng ghi vào Bên Có TK 511, phân biệt theo từng trường hợp sau:

Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, doanh thu bán hàng ghi theo giá bán chưa có thuế GTGT.

Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu doanh thu bán hàng ghi theo giá thanh toán với người mua, gồm cả thuế phải chịu.

Hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, doanh thu bán hàng ghi theo giá bán không có thuế. học kế toán thuế tại đây nhé

Bài tiếp theo: HTKK phiên bản mới

 • Related Posts

  Thêm bình luận