Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN?

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN? có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Cách hạch toán phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

phu%cc%a3-cap-tien-die%cc%a3n-thoa%cc%a3i-co-tinh-thue-tncn

Hình ảnh: Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN?

1. Phụ cấp tiền điện thoại không tính thuế TNCN nếu trong mức quy định:

Theo điểm 2 điều 2 Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế tncn không
đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

2. Mức phụ cấp tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNDN:

a) Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 (Theo khoản 1 và 2 điều 6 thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính)

3. Cách hạch toán tiền phụ cấp điện thoại cho nhân viên:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
Có các TK 334, 338.

4. Kết luận

– Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

– Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(Theo công văn 1166 /TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục thuế)

Bài viết: “Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN?”hoc-ke-toan-thuc-hanh

Xem thêm bài viết:

>>>  Các chi phí không được tính khi xác định thuế TNDN

>>>  5 khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  • Related Posts

    Thêm bình luận