bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200

bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 , 2 theo thông tư 200  full

Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 03/Ncó tình hình như sau:

1. Nhận vốn kinh doanh cấp trên cấp là 12.000.000đ bằng TGNH

2. Trả hết nợ cho đơn vị bán K 10.400.000đ, sau khi trừ đi chiết khấu thanh tóan được hưởng là 2% số thanh tóan bằng TGNH

3. Chi tiền mặt để nộp thuế TNDN quý 1/N là 2.000.000đ và thuế GTGT tháng này là 300.000đ

4. Trả nợ vay ngắn hạn 1.000.000đ và nợ vay dài hạn 1.000.000đ bằng tiền mặt

5. Chi tiền mặt mua phụ tùng xuất dùng thẳng cho bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 000đ, trong đó thuế GTGT là 10%

6. Trả lãi tiền vay 30.000.000đ bằng tiền mặt

7 Thu tiền bán phế liệu 1.000.000đ bằng tiền mặt do thanh lý 01 thiết bị sản xuất, nguyên giá 14.100.000đ, đã khấu hao đủ

Chi tiền mặt bảo hành sản phẩm 132.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%

Thu tiền khách hàng A trả 300.000đ bằng tiền mặt và khách hàng B trả 12.000.000đ bằng TGNH

bài tập kế toán tài chính ke toan61

bài tập kế toán tài chính ke toan61

Chi tiền mặt khen thưởng tổng kết năm 3.400.000đ
ĐÁP ÁN : bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200  Full

 • Nhận vốn kinh doanh cấp trên cấp là 12.000.000đ bằng TGNH

Nợ TK 112           12.000.000đ

Có TK 411           12.000.000đ

 • Trả hết nợ cho đơn vị bán K 10.400.000đ, sau khi trừ đi chiết khấu thanh tóan được hưởng là 2% số thanh tóan bằng TGNH

Nợ TK 331K              10.400.000đ

Có TK 515                 208.000 (10.400.000 * 2%)

Có TK 112           10.192.000

 • Chi tiền mặt để nộp thuế TNDN quý 1/N là 2.000.000đ và thuế GTGT tháng này là 300.000đ

Nợ TK 3334               2.000.000

Nợ TK 33311                300.000

Có TK 111           2.300.000

 • Trả nợ vay ngắn hạn 1.000.000đ và nợ vay dài hạn 1.000.000đ bằng tiền mặt, bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 

Nợ TK 3411     2.000.000đ

Có TK 111           2.000.000đ

 • Chi tiền mặt mua phụ tùng xuất dùng thẳng cho bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 000đ, trong đó thuế GTGT là 10%

Nợ TK 641       110.000

Nợ TK 642       150.000

Nợ TK 1331       15.000

Có TK 111           275.000

 • Trả lãi tiền vay 30.000.000đ bằng tiền mặt

Nợ TK 635                 30.000.000

Có TK 111           30.000.000

 • Thu tiền bán phế liệu 1.000.000đ bằng tiền mặt do thanh lý 01 thiết bị sản xuất, nguyên giá 14.100.000đ, đã khấu hao đủ

Nợ TK 2141     14.100.000

Có 211        14.100.000 (Xóa sổ TSCĐ)

Nợ 111    14.100.000

711        14.100.000

 • Chi tiền mặt bảo hành sản phẩm 000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10% , bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200

Nợ TK 6415     120.000

Nợ TK 1331       12.000

Có TK 111           132.000

 • Thu tiền khách hàng A trả 300.000đ bằng tiền mặt và khách hàng B trả 12.000.000đ bằng TGNH

Nợ TK 111            300.000

Nợ TK 112       12.000.000

Có TK 131A             300.000

Có TK 131B        12.000.000

 • Chi tiền mặt khen thưởng tổng kết năm 3.400.000đ

Nợ TK 3531               3.400.000

Có TK 111           3.400.000
tag: học kế toán thuế, học kế toán thực hành, học kế toán căn bản
Bài liên quan : BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 theo thông tư 200 phần 2

 • Related Posts

  Thêm bình luận