Các hình thức sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán: Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp, có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014 hay DN tự quyết định hình thức sổ phù hợp với DN cho biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

DN nếu không tự quyết định biểu mẫu sổ, thẻ kế toán có thể  áp dụng một trong bốn hình thức kế toán sau:

 Hình thức kế toán Nhật Ký Chung (phổ biến)
tai lieu hoc ke toan

Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái (áp dụng cho ghi tay hoặc làm trên excel)  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ

  • Related Posts

    Thêm bình luận