Các nguyên tắc trong kế toán

Các nguyên tắc trong kế toán

Nguyên tắc cơ sở dồn tích:    

Nguyên tắc này quy định mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tài sản, nợ phải trả, VCSH, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thực tế thu chi tiền hay tương đương tiền.

Nguyên tắc phù hợp:

Nguyên tắc này đòi hỏi việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.

Nguyên tắc trọng yếu:

Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc sự thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.

Ví dụ: ngày lập báo cáo tài chính của năm trước hạn chót nộp là ngày 31/3 năm sau, nếu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01- 30/03 cty có xảy ra sự cố gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế cho năm sau (cháy phân xưởng, lũ lụt,thiên tai,….) thì phải trình bày thông tin này trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính của năm kết thúc tài chính.

Bui-thanh-vi-Copy

Nguyên tắc hoạt động liên tục:

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là DN đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là DN không có ý định ngưng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kế quy mô của DN. Nguyên  tắc này có ý là DN vẫn tiếp tục hoạt động  nên nó không quan tâm đến giá thị trường của những tài sản được nắm giữ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ của DN. Mặt khác, nguyên tắc này còn là cơ sở cho việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị khấu hao của các loại tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng
Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận