Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200

Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200. Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, có một số tài khoản được loại bỏ và được chuyển qua tài khoản mới. Các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây để áp dụng kế toán cho đúng nhé.

Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200

Hình ảnh: Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200

1. Số dư trên tài khoản 1113 và tài khoản 1123 phản ánh về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý:

– Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, kim khí quý, đá quý được sử dụng là hàng tồn kho: được chuyển sang phản ánh trên các tài khoản có liên quan về hàng tồn kho, như: tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” hoặc tài khoản 156 “Hàng hóa theo nguyên tắc phù hợp với mục đích sử dụng và phân loại tại doanh nghiệp”;

– Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, kim khí quý, đá quý không được sử dụng là hàng tồn kho: được chuyển sang phản ánh trên tài khoản 2288 “Đầu tư khác”.

2. Số dư trên tài khoản 1212 “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn”:

Các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) được chuyển sang tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chi tiết cho từng tài khoản cấp hai)”.

3. Số dư tài khoản 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”: được chuyển sang tài khoản 242 “Chi phí trả trước”;

4. Số dư tài khoản 144 “Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn”: được chuyển sang tài khoản 244 “Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược”.

5. Số dư trên tài khoản 1567 “Hàng hóa bất động sản”:

Giá trị của hàng hóa bất động sản do doanh nghiệp xây dựng, sản xuất được chuyển sang theo dõi trên tài khoản 1557 “Thành phẩm bất động sản”.

Tài khoản 1567 chỉ phản ánh những bất động sản do doanh nghiệp mua vào để bán ra như những loại hàng hóa khác.

6. Giá trị bất động sản do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng (không phải mua vào để bán ra như hàng hóa) đang phản ánh là hàng hóa bất động sản trên tài khoản 1567: được chuyển sang tài khoản 1557 “Thành phẩm bất động sản”.

7. Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên các tài khoản 129, 139, 159: được chuyển sang tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng tài khoản cấp hai phù hợp với nội dung dự phòng)”.

8. Số dư trên tài khoản 228 “Đầu tư dài hạn khác”:

Các khoản cho vay, tiền gửi có kỳ hạn dài hạn được chuyển sang tài khoản 128 “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chi tiết cho từng tài khoản cấp hai)”.

9. Số dư các khoản đầu tư vào công ty liên kết đang phản ánh trên tài khoản 223: được chuyển sang tài khoản 222 “Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết”.

10. Số dư tải khoản 311 “Nợ ngắn hạn”, tài khoản 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả”, tài khoản 342 “Nợ dài hạn”: được chuyển sang tài khoản 341 “Vay và nợ thuê tài chính”.

11. Số dư trên tài khoản 335 “Chi phí phải trả”:

Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự được chuyển sang tài khoản 352 “Dự phòng phải trả (chi tiết tài khoản 3524)”.

12. Số dư tài khoản 415 “Quỹ dự phòng tài chính”: được chuyển sang tài khoản 414 “Quỹ đầu tư phát triển”.

Bài viết: “Cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200”

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản mới nhất ngày 02/08/2016”

Có 2 cách để nâng cấp

Cách 1:

Vào “Hệ thống” hoặc ” Trợ giúp” chọn “Cập nhật phiên bản mới” chọn “Thực hiện” (phần mềm sẽ tự động nâng cấp)

Cách 2:

Tải file nâng cấp ứng dụng KBHXH: (tải tại đây)

Tải file này vào folder KBHXH trên máy và thực hiện chạy file, phần mềm sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới ngày 02/08/2016.

  • Related Posts

    Thêm bình luận