Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

(Hình ảnh: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý)

(Hình ảnh: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý)

1. Chi phí môi giới, hoa hồng:

Chi phí môi giới, hoa hồng là những khoản chi trả cho người làm mai mối trong hoạt động sản xuát kinh doanh của doanh nghiệp tạo lợi nhuận.

2. Định mức khống chế chi phí hoa hồng môi giới theo quy định mới nhất:

Theo Luật số 32/2013/QH13 quy định bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

“…m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…”

=> Như vậy, chi phí hoa hồng môi giới hiện nay không bị khống chế về định mức.

3. Cách đưa chi phí môi giới, hoa hồng vào chi phí hợp lý:

– Khoản chi phí môi giới, hoa hồng phải phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

4. Xây dựng quy chế môi giới, hoa hồng hợp lý hợp lệ:

Mỗi DN căn cứ vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới, chi phí dịch vụ áp dụng thống nhất và công khai trong DN. Hội đồng Quản trị (đối với DN có HĐQT), Giám đốc DN (đối với DN không có HĐQT) phê duyệt quy chế nói trên và gửi cho cơ quan tài chính (cơ quan quản lý vốn, cơ quan thuế) để giám sát thực hiện.

Căn cứ vào quy chế được duyệt, tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của DN mà Giám đốc DN quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới, hoặc từng chi phí dịch vụ.

5. Hồ sơ chi phí môi giới, hoa hồng:

– Công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức kinh doanh (cá nhân, DN đăng ký hành nghề môi giới):

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định chi tiết về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá của đơn vị.

+ Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

– Công ty chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới:

Bạn đang xem: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá của đơn vị.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoa hồng cho khách hàng.

6. Kế toán hạch toán chi phí môi giới, hoa hồng

– Chi phí môi giới, hoa hồng bán hàng

Nợ TK 641

Nợ TK 6421

Có TK 111, 112

– Chi phí môi giới, hoa hồng cho những hoạt động sản xuất, dịch vụ khác

Nợ TK154, 627

Có TK 111, 112

– Chi phí môi giới, hoa hồng cho những hoạt động khách hàng khác

Nợ TK 642

Có TK 111,112

Bài viết: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

học kế toán thực hành

Bạn có thể xem thêm: Những khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý

Tags từ khóa: chi phí hoa hồng môi giới 2016 – chi phí hoa hồng môi giới 2015 – chi phí hoa hồng môi giới hợp lý – quy định về mức chi hoa hồng môi giới – quy chế hoa hồng môi giới – xuất hóa đơn hoa hồng môi giới – thu nhập từ hoa hồng môi giới – hoa hồng môi giới là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận