Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Bài viết hướng dẫn cho các bạn cách ghi các chỉ tiêu trên mẫu C1 – 02/NS: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất.

Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hình ảnh: Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số C1- 02/NS

(TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ………………

Số: …………………….

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….Huyện: ………………………. Tỉnh, TP: ……………………………….

Người nộp thay: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Huyện: ……………………………………………………. Tỉnh, TP: …………………………………………………………………….

Đề nghị NH (KBNN): …………………………..trích TK số: ………………………………………………………………..

hoặc thu tiền mặt để :

* Nộp vào NSNN                          * Tạm thu(1)                        * TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)

Tại KBNN : ……………………….. …………….. tỉnh, TP: …………………………………………………………….

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

*  Kiểm toán NN                         * Thanh tra TC

* Thanh tra CP                           * CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu:……………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): …………………….  ngày: ……………………. Loại hình XNK(1): ………………………………..

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)Số tiềnMã NDKT

Mã chương

     
     
 

Tổng cộng

   

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

                Mã CQ thu:………………………….                 Nợ TK:………………………….

               Mã ĐBHC: …………………………..                 Có TK: ………………………….

               Mã nguồn NSNN:………………….

  

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 

 

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 4/2016 hoặc quý 2/2016;
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 2/2016;
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 3/2016
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 2/2016
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 4/2016
+ ………………

– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

DOWNLOAD MẪU GIẤY TẠI ĐÂY: Mẫu-C1-02-GNTNSNN

Bài viết:  “Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước”

Có thể bạn quan tâm: “Sự khác biệt giữa kết quả thoái vốn trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất”

Trả lời:

Có 2 sự khác biệt căn bản:

  • Thứ nhất:

– Trên báo cáo tài chính riêng: việc thoái vốn bản chất là bán tài sản của công ty mẹ (giá trị khoản đầu tư) nên kết quả thoái vốn là phần chênh lệch giữa số tiền thu được trừ đi giá trị khoản đầu tư.

– Trên báo cáo tài chính hợp nhất: việc thoái vốn bản chất là bán tài sản thuần của công ty con nên kết quả của việc thoái vốn là chênh lệch giữa số thu trừ đi giá trị tài sản thuần của công ty con và giá trị LTTM chưa phân bổ hết;

  • Thứ hai:

– Trên báo cáo tài chính riêng: kết quả của việc thoái vốn luôn được ghi nhận vào P/L;

– Trên báo cáo tài chính hợp nhất: kết quả của việc thoái vốn chỉ được ghi nhận vào P/L khi công ty mẹ mất quyền kiểm soát tại công ty con. Nếu không mất quyền kiểm soát thì ghi nhận vào LNSTCPP.

  • Related Posts

    Thêm bình luận