Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ

Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ

Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ

(Hình ảnh: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ)

(Hình ảnh: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ)

1. Tính số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp trong kỳ

Số thuế GTGT đầu ra phải nộp = Phát sinh Có TK331 – phát sinh Nợ TK3331

2. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Dư Nợ TK133 ở đầu kỳ + phát sinh Nợ TK133 trong kỳ – phát sinh Có TK133 trong kỳ.

3. Thực hiện bút toán kết chuyển thuế

TH1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào, số chênh lệch phải nộp.

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

Có TK 133

TH2: Số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu ra phải nộp, số chênh lệch chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT đầu ra phải nộp)

Có TK 133

4. Kiểm tra kết quả việc kết chuyển thuế GTGT

TH 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331 (Sau khi kết chuyển, không tính bút toán nộp thuế) = Chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT.

TH2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào thì:

Số dư Nợ TK133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT.

** Chú ý: Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT: là kết chuyển theo số nhỏ .

TH1: Số dư đầu kỳ TK 133 (+) số phát sinh TK 133 trong kỳ mà lớn hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: “số Thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là TK 3331”.

TH2: Số dư đầu kỳ TK 133 cộng (+) số phát sinh TK 133 trong kỳ mà nhỏ hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: “số thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là số dư đầu kỳ TK 133 cộng (+) số phát sinh TK 133 trong kỳ”.

+ Căn cứ vào tờ khai thuế hàng tháng kế toán đối chiếu với các chỉ tiêu trên.

+ TK 133 được phép cộng dồn số dư

+ TK 3331 không được phép cộng dồn số dư và khi dư bên Có TK 3331 thì chúng ta phải mang tiền đi nộp ngay vào kho bạc Nhà nước nơi Công ty đóng trụ sở.

Nguồn: Kế toán Đức Minh

Bài viết: Cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ

học kế toán thực hành

Tags từ khóa: kết chuyển thuế gtgt cuối tháng – kết chuyển thuế gtgt phải nộp – hạch toán khấu trừ thuế gtgt đầu vào và đầu ra – kết chuyển thuế gtgt theo quý – kết chuyển thuế gtgt hàng nhập khẩu – kết chuyển thuế gtgt trong fast – bút toán kết chuyển cuối kỳ – kết chuyển cuối kỳ tt133

  • Related Posts

    Thêm bình luận