cách Khai thuế môn bài

cách Khai thuế môn bài

cách khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng đầu năm thì nộp 100% mức thuế phải nộp

Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thếu môn bài phải nộp

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Đối với cơ sở kinh doanh đã thành lập từ năm trước thì thời điểm nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với trường hợp NNT đang kinh doanh)

Lưu ý : Thuế môn bài với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh (Theo công văn Số: 1263/TCT-KK của Tổng cục thuế ngày 18/04/2013)

Người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

  1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

  1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: Thăng long Group thành lập vào ngày 10/07/2010 với số vốn điều lệ là 6 tỷ (trong tháng 07 đã hoạt động sản xuất kinh doanh).

Thăng Long Group xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 05/2011 đến hết tháng 04/2012 thì tiếp tục hoạt động trở lại

Tháng 09/2013, Thăng Long Group tăng số vốn điều lệ lên thành 12 tỷ

Công việc của kế toán phải làm về thuế Môn bài trong ví dụ trên như sau:

– Chậm nhất ngày 31/07/2010, nộp tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI và nộp số tiền thuế môn bài của năm 2010 là 1.000.000 (do ra hoạt động sản xuất kinh doanh vào 6 tháng cuối năm nên nộp số tiền thuế môn bài 50%)

– Chậm nhất ngày 30/01/2011, nộp tiền thuế môn bài của năm 2011 là 2.000.000 (bậc 2)

– Chậm nhất ngày 31/05/2012 (khi bắt đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại), nộp tiền thuế môn bài năm 2012 là 2.000.000 (do ra hoạt động sản xuất kinh doanh vào 6 tháng đầu năm, và nộp tiền thuế môn bài cả năm)

– Chậm nhất ngày 30/01/2013, nộp tiền thuế môn bài của năm 2013 là 2.000.000 (bậc 2)

– Chậm nhất ngày 31/12/2013, nộp lại tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI (do có sự thay đổi về số vốn điều lệ – KHÔNG PHẢI NỘP BỔ SUNG THÊM TIỀN THUẾ MÔN BÀI)

– Chậm nhất ngày 30/01/2014, nộp tiền thuế môn bài của năm 2014 là 3.000.000 (bậc 1)

Doanh nghiệp các bạn có chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì có phải nộp thuế môn bài hay không? Và nộp như thế nào?

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

Ví dụ: Thăng Long Group là doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, có các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp thành viên có các chi nhánh ở các quận, huyện, thị xã. Thăng Long Group nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng/năm, các Doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng/năm, chi nhánh ở các quận, huyện, thị xã nộp thuế môn bài 1 triệu đồng/ năm.

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.
image_dongdau
đối tượng thuế môn bài  – thuê môn bài là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận