Cách lập BCTC theo mẫu B01 - DNNKLT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập BCTC theo mẫu B01 – DNNKLT

Cách lập BCTC theo mẫu B01 – DNNKLT đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Bài viết chia sẽ cho các bạn cách lập báo cáo tài chính như thế nào ? và lập như thế nào là chính xác ? Các bạn tham khảo nha.

doi-voi-doanh-nghiep-khong-dap-ung-gia-dinh-hoat-dong-lien-tuc

Hình ảnh: Cách lập BCTC theo mẫu B01 – DNNKLT đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Vi ệc trình bày các chỉ tiêu củ a Báo cáo tình hình tài chính khi doanh nghiệ p không đáp ứng giả đị nh hoạt động liên tụ c được thực hiệ n tương tự như Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo mẫu số B01a-DNN ngoại trừ một số chỉ tiêu sau:

* Đầu tư tài chính (Mã số 120)

– Là chỉ tiêu tổng h ợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính, bao gồm: Chứng khoán kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tại thời điểm báo cáo.
– Các khoản đầu tư tài chính được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồ m các khoản đầu tư đã được trình bày trong chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” (Mã số 110) và các khoản phải thu về cho vay đã được trình bày trong chỉ tiêu “Phải thu khác” (Mã số 134).

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123.

* Các khoản phải thu (Mã số 130)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm báo cáo, như : Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu khác, tài sản thiếu chờ xử lý.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135

* Hàng tồn kho (Mã số 140)

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệ p tại thời điểm báo cáo.
– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.

* Tài sản cố định và bất đọng sản đầu tư (Mã số 150)

– Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo.
– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 211, 217 trừ đi số dư Có TK 214.

Xem thêm:  Cách lập BCTC theo mẫu số B01a-DNN (xem tại đây)

Bài viết: “Cách lập BCTC theo mẫu B01 – DNNKLT”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận