Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?

Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?

Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không? – Chi phí đào tạo nhân viên có được xem là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN hay không? Có phải tính thuế TNCN? Chi phí đào tạo nhân viên được hạch toán vào đâu? 

(Hình ảnh: Chi phí đào tạo nhân viên có được xem là chi phí hợp lý hay không?)

(Hình ảnh: Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?)

1. Chi phí đào tạo nhân viên được đưa vào chi phí hợp lý:
 
** Căn cứ theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:
 
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
……

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

+ Chi phí đào tạo của DN cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp”
 
** Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Chương II Thông tư 45/2013/TT-BTC:

“ Chi phí thành lập DN, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập DN, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi DN bắt đầu hoạt động”

** Kết luận: Chi phí đào tạo nhân viên làm việc tại DN được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

** Hồ sơ để đưa vào chi phí hợp lý:

– Quyết định cử nhân viên đi học.

– Hợp đồng lao động giữa DN và Nhân viên cử đi công tác

– Bản cam kết khi học xong nhân viên sẽ làm việc tại DN.

– Hóa đơn và chứng từ thanh toán

– Trong quy chế lương thưởng của DN cũng cần nói đến khoản này nhé.

2. Chi phí đào tạo không phải tính thuế TNCN

** Căn cứ theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
……
đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.”

Bạn đang xem: Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?

** Căn cứ theo Công văn 5249/TCT-TNCN:

” Căn cứ hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế trường hợp Công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này. “

** Kết luận: Chi phí đào tạo không tính vào Thu nhập chịu thuế của nhân viên được cử đi học.

3. Cách hạch toán chi phí đào tạo nhân viên

** Căn cứ theo khoản 3 điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

Có các TK 111, 112, 331,…

** Căn cứ theo khoản 1 điều 37 Thông tư 200/2014/TT-BTC:

“e) Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.”
 
==> Như vậy nếu khoản chi phí đào tạo nhân viên phát sinh trong giai đoạn hoạt động của DN mới thành lập thì các bạn hạch toán:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ hàng tháng phân bổ:

Nợ TK: 623, 627, 641, 642 …

Có TK 242 – Chi phí trả trước

Bài viết: Chi phí đào tạo nhân viên có xem là chi phí hợp lý hay không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 đối với tổ chức trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

Tags từ khóa: định khoản chi phí đào tạo nhân viên – bảng chi phí đào tạo nhân viên – chi phí đào tạo công nhân hạch toán vào đâu – chi phí cử nhân viên đi học – chi phí đào tạo có tính thuế tncn – chi phí đào tạo nhân viên ở nước ngoài – chi phí đào tạo là gì – hạch toán chi phí đào tạo cán bộ

  • Related Posts

    Thêm bình luận