Chi phí tiền điện nước doanh nghiệp có phải lập bảng kê 02 TNDN không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chi phí tiền điện nước doanh nghiệp có phải lập bảng kê 02 TNDN không?

Chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm có phải lập bảng kê 02/TNDN không? Ngày 22/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP như sau:

Bảng kê thanh toán tiền điện tiền nước

Bảng kê thanh toán tiền điện tiền nước

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”
Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 14 quy định về hiệu lực thi hành
“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.”
Như vậy, từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 trở đi thì doanh nghiệp khi đi thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần những chứng từ sau để được tính vào chi phí được trừ:
– Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì phải có:
+ Hoá đơn thanh toán tiền điện, nước.
+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
– Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thì phải có:
+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.
+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
Như vậy, chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm không phải lập bảng kê 02.TNDN.

Chi phí tiền điện nước doanh nghiệp có phải lập bảng kê 02 TNDN không?

  • Related Posts

    Thêm bình luận