Download thông tư 130 2008 TT BTC - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download thông tư 130 2008 TT BTC

Download thông tư 130 2008 TT BTC. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Download thông tư 130 2008 TT BTC

Hình ảnh : Thông tư 130/ 2008/ TT- BTC

Phần A

PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

1.1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn;  Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp Nhà nước; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.

Phần B

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Phần C

CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THU NHẬP TÍNH THUẾ

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

THU NHẬP CHỊU THUẾ

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

BẢNG KÊ DANH MỤC MẪU BIỂU BAN HÀNH

KÈM THEO THÔNG TƯ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn (Mẫu số 01).

2.Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (Mẫu số 02).

3.Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03).

4. Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế (Mẫu số 04).

5.Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05).

6.Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa (Mẫu số 06).

7.Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có cơ sở sản xuất phụ thuộc (Mẫu số 07).

8.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (Mẫu số 08).

9.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 09).

Tải file Thông tư 103/2008/TT_BTC tại đây :

Hướng dẫn thi hành điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp

TT 130 -BTC – CIT 2009

Nếu các bạn tải file không được hãy comment để chúng tôi hướng dẫn. Thân!

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận