Hướng dẫn đính chính TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn đính chính TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC

Hướng dẫn đính chỉnh TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC. Bộ trưởng bộ tài chính căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Hướng dẫn đính chính TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC

Hướng dẫn đính chỉnh TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC

Hướng dẫn đính chỉnh TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính các mẫu biểu số:

01A/TNDN; 01B/TNDN;

03-2/TNDN; 03-4B/TNDN; 03-4H/TNDN;

01-2/TTĐB; 01-1A/TNCN; 01-1B/TNCN; 01-1C/TNCN (trang 56, 57 phần mẫu biểu);

06A/TNCN; 01/MBAI; 04/SDNN;

03-6A/TNDN; 03-6B/TNDN; 01-1A/NTNN;

01-1B/NTNN; 01-1C/TNCN (trang 111 phần mẫu biểu); 01/CUOC; 02/HTBT; 03/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
1. Mẫu số: 01A/TNDN:
– Tại chỉ tiêu (10):
Đã in là: “ Doanh thu phát sinh trong kỳ”
Sửa lại là: “ Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ”
– Tại chỉ tiêu (11):
Đã in là: “ Chi phí phát sinh trong kỳ”
Sửa lại là: “ Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ”
2. Mẫu số: 01B/TNDN:
– Tại chỉ tiêu (10):
Đã in là: “ Doanh thu phát sinh trong kỳ”
Sửa lại là: “ Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ”
– Tại chỉ tiêu (11):
Đã in là: “ Doanh thu theo thuế suất chung”
Sửa lại là: “ Doanh thu thực tế theo thuế suất chung”
3. Mẫu số 03-2/TNDN:
– Tại phần I:
Đã in là: “I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này:”
Sửa lại là: “I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ kỳ này (nếu có):”
4. Mẫu số: 03-4B/TNDN:
Tại chỉ tiêu 4 phần B:
Đã in là:
“4.3. Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (28%)
4.2. Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi
4.4. Thuế TNDN chênh lệch
(4.4 = 4.3 – 4.2)”
Sửa lại là:
“4.1. Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (28%)
4.2. Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi
4.3. Thuế TNDN chênh lệch
(4.3 = 4.1 – 4.2)”
5. Mẫu số: 03- 4H/TNDN:
Tại chỉ tiêu 3 phần B:
Đã in thứ tự các chỉ tiêu là: 3.1.; 3.2.; 3.2.; 3.3; 3.4.
Sửa lại tương ứng là: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.
6. Mẫu số 01-2/TTĐB:
– Tại chỉ tiêu số (9) phần I:
Đã in là: “Số thuế TTĐB được khấu trừ kỳ này”
Sửa lại là: “Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước”.
– Tại chỉ tiêu số (10) phần I:
Đã in là: “Số thế TTĐB chưa được khấu trừ”
Sửa lại là: “Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này”.
7. Mẫu số 01-1A/TNCN:
– Tại mục 1:
Đã in thứ tự các chỉ tiêu là: (…) 1.6.; 1.6.; 1.7.; 1.8.
Sửa lại tương ứng là: (…) 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.

Hướng dẫn đính chỉnh TT 60 thông qua luật thuế số 2476 QĐ BTC

Xem thêm chi tiết tại đây: download

THÔNG TƯ THUẾ SỐ 2476 QĐ BTC ĐÍNH CHÍNH TT 60

  • Related Posts

    Thêm bình luận