Hướng dẫn kế toán kê khai thuế theo quý

Hướng dẫn kế toán kê khai thuế theo quý

Hướng dẫn kế toán kê khai thuế theo quý. Để giúp các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chế độ báo cáo khi hết năm tài chính và những hồ sơ phải nộp trong quý I/2015. Trung tâm gia sư kế toán trưởng hướng dẫn kế toán kê khai như sau:

khai thuế 1

+ + Quy định chung về khai thuế:

+ Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế (NNT) đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì NNT vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh.

+ Các mẫu biểu liệt kê ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính trừ một số trường hợp đã bãi bỏ theo các Thông tư sau:

+ Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính:
+ Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT.
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT.
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.
+ Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý mẫu số 03/GTGT.
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT.

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.
+ Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mẫu số 03-5/TNDN.
+ Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015
+ Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015
I/ Tháng 01/2015: Khai thuế cho kỳ tính thuế tháng 12/2014, quý IV/2014 và năm 2015, bao gồm:

++Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
*Hồ sơ khai thuế:

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT, kèm theo:

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT;

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT;

+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT;

+ Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán mẫu số 01-6/GTGT.
+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu số 02/GTGT, kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.
++Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý mẫu số 03/GTGT.
+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho NNT tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT, kèm theo: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT.
*Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20/01/2015.
+ Theo quý: chậm nhất là ngày 30/01/2015.
+ + Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
+ Hồ sơ khai thuế: Tờ khai TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB kèm theo: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu TTĐB mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê hoá đơn hàng hoá mua vào chịu TTĐB mẫu số 01-2/TTĐB.
+ Thời hạn nộp HSKT và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/01/2015.
++Thuế tài nguyên
+ Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.
+ Thời hạn nộp HSKT và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/01/2015.
++Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
* Hồ sơ khai thuế

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN.
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú;

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 03/KK-TNCN.
+DN bảo hiểm trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với DN bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện;

+ DN bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/KK-BHĐC.
+ Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với + + Công ty xổ số khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/KK-XS.
*Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế

khai thuế 2

+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20/01/2015.
+ Theo quý: chậm nhất là ngày 30/01/2015.
+ Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV/2014
+ Kể từ ngày 15/11/2014, NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, NNT thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý.
+ Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày 30/01/2015.
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) thực hiện hàng quý trừ các trường hợp quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và khoản 4, Điều 5, Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính phải thực hiện theo tháng.
+ Thời hạn nộp báo cáo quý IV/2014: chậm nhất là ngày 30/01/2015.
+ Thời hạn nộp báo cáo tháng 12/2014: chậm nhất là ngày 20/01/2015.
+ Khai và nộp thuế môn bài năm 2015
+ Thuế môn bài thực hiện khai và nộp hàng năm như sau:
+ NT chỉ khai thuế môn bài một lần khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Trường hợp NNT mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Khi có thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì phải nộp HSKT môn bài cho năm tiếp theo chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
HSKT môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.
+ Thời hạn nộp thuế môn bài: chậm nhất ngày 30/01
II/ Tháng 02/2015: Khai thuế cho kỳ tính thuế tháng 01/2015:

+ Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như kỳ tính thuế tháng 12/2014.
+ Thời hạn nộp HSKT và nộp thuế: chậm nhất là ngày 23/02/2015.
III/ Tháng 3/2015: Khai thuế cho kỳ tính thuế tháng 02/2015 và khai quyết toán thuế năm 2014

+ Hồ sơ khai thuế tháng
+ Thực hiện giống như kỳ tính thuế tháng 01/2015.
+ Thời hạn nộp HSKT và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/3/2015.
+ Hồ sơ khai quyết toán thuế năm
+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm và nộp thuế chậm nhất là ngày 30/3/2015 hoặc không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với trường hợp năm tài chính không trùng với năm dương lịch).

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

thu nhap doanh nghiep

*Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.
+ Một hoặc một số phụ lục sau (tùy theo thực tế phát sinh của NNT):
+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN: mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN.
+ Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.
+ Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.
+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công ng
hệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.
+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.
+ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.
+ Trường hợp DN có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, DN phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế TNDN.
+ Báo cáo tài chính (BCTC) năm hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động.
* Báo cáo tài chính năm gồm các mẫu biểu sau:

+ Bảng cân đối kế toán (bắt buộc).
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bắt buộc).
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (không bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).
+ Bảng cân đối tài khoản (bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).
+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (bắt buộc).
+ Mẫu biểu ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

b) Thuế tài nguyên:

Hồ sơ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN.

quyet toán the

c) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN.
+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.
+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.
+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú;

thu nhap ca nha

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 06/KK-TNCN.
+ Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán).
+ DN bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện;

+ DN bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-BHĐC.
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH.
+ Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC.
+ Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-XS.
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS.
d) Phí bảo vệ môi trường

Hồ sơ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là tờ khai mẫu số 02/BVMT.

  • Related Posts

    Thêm bình luận