Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN.  Căn cHiến pháp nước Cng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, bsung mt sđiu theo Nghquyết s51/2001/QH10;

Quốc hội ban nh Lut sa đổi, bsung mt sđiu ca Lut thuế thu nhập doanh nghip s14/2008/QH12.

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

Điều 1

Sa đổi, bsung mt số điều ca Luật thuế thu nhp doanh nghip:

1. Khoản 3 Điu 2 được sa đi, bsung như sau:

 “3. Cơ sthưng trú ca doanh nghip nước ngoài là cơ ssn xut, kinh doanh mà thông qua cơ snày, doanh nghip nước ngoài tiến hành mt phần hoặc toàn bhot đng sản xut, kinh doanh ti Việt Nam, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điu hành, nhà máy, công xưng, phương tiện vn ti, mdu, mk, mhoặc đa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Đa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đt, lp ráp;

c) Cơ scung cấp dịch vụ, bao gm cả dch vtư vn thông qua ngưi làm công hoc tổ chc, cá nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghip nưc ngoài;

đ) Đại din ti Vit Nam trong trưng hp là đại din có thẩm quyền ký kết hp đng đng tên doanh nghip nưc ngoài hoặc đại din không có thẩm quyền ký kết hợp đng đứng tên doanh nghip nước ngoài nhưng thưng xuyên thc hiện vic giao hàng hoá hoặc cung ng dch vụ ti Vit Nam.

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

2. Khoản 2 Điu 3 được sa đi, bsung như sau:

2. Thu nhp khác bao gm thu nhập từ chuyển nhưng vốn, chuyển nhưng quyền góp vn; thu nhp tchuyển nhưng bất động sn, chuyển nhưng dán đu , chuyển nhưng quyền tham gia dán đu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác, chế biến khoáng sn; thu nhp tquyền sdụng tài sn, quyền shu tài sn, kcthu nhập tquyền shu ttutheo quy đnh ca pháp lut; thu nhập từ chuyển nhưng, cho thuê, thanh lý tài sn, trong đó có các loi giấy tờ có giá; thu nhp tlãi tin gi, cho vay vốn, bán ngoi tệ; khon thu tnkhó đòi đã xoá nay đòi đưc; khon thu tnphải trkng xác định được ch; khon thu nhập tkinh doanh ca những năm trước bbsót và các khon thu nhp khác, kcthu nhập thot động sản xut, kinh doanh ở ngoài Vit Nam.

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

3. Sa đổi, bsung khon 1 và khon 4 Điều 4; bsung các khon 8, 9, 10 và 11 vào Điu 4 như sau:

 “1. Thu nhập ttrồng trọt, chăn ni, nuôi trng thủy sn, sản xuất muối ca hợp tác xã; thu nhp ca hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghiệp ở đa bàn có điu kiện kinh tế – xã hi khó khăn hoặc ở đa bàn có điều kin kinh tế – xã hội đặc bit khó khăn; thu nhp ca doanh nghip ttrồng trt, chăn nuôi, ni trồng thy sản ở đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi đặc bit khó khăn; thu nhp từ hot đng đánh bt hải sn.

 “4. Thu nhp thot động sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch vca doanh nghiệp có t30% slao động nh quân trong năm trở lên là người khuyết tt, ngưi sau cai nghin, ngưi nhiễm vi rút gây ra hi chứng suy giảm miễn dịch mắc phi ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong năm thai mươi ngưi trlên, không bao gồm doanh nghip hot đng trong lĩnh vc tài chính, kinh doanh bt đng sn.

Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN

CÁC BẠN XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:   word                                                   LUẬT 32 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUẾ TNDN

  • Related Posts

    Thêm bình luận