Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế

Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi  hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế

Hình ảnh: Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC:

Phương pháp tính thuế TNDN.

a) Bổ sung điểm 3 Phần B nội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế

Ví dụ: Doanh nghiệp A kỳ tính thuế TNDN năm 2010 áp dụng theo năm dương lịch, nhưng đầu năm 2011 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi được tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/03/2011, kỳ tính thuế TNDN năm tài chính tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/03/2012.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011.

Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

Bãi bỏ Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.

Thay thế bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn mẫu số 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính). Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định thì thực hiện lập Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Hướng dẫn thông tư số 18 2011 TT BTC sửa đổi bổ sung về thuế

Các bạn tải file thông tư số 18/ 2011 /TT- BTC tại đây:

Hướng dẫn thi hành điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp

TT_18/2011/BTC sửa đổi bổ sung thông tư 130 

Nếu các bạn tải file thông tư không được hãy comment bên dưới để được hỗ trợ. Thân!

Bài viết liên quan:

tt

Download thông tư 130/ 2008/ TT- BTC

HÌNH VIỀN

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận