Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp

Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết . Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH KINH DOANH CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT

Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết làm căn cứ kê khai xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh như sau:

Phần A: Quy định chung

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, có nghĩa vụ kê khai, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh (được gọi chung là giao dịch kinh doanh) giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh giữa doanh nghiệp tại Việt Nam với các bên có quan hệ liên kết liên quan đến các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

“Giá thị trường” là cụm từ để chỉ giá sản phẩm theo thỏa thuận khách quan trong giao dịch kinh doanh trên thị trường giữa các bên không có quan hệ liên kết (các bên độc lập).

“Sản phẩm” là từ được sử dụng chung để chỉ hàng hóa và dịch vụ là các đối tượng của giao dịch kinh doanh.

“Giá mua”, “giá bán” là từ được sử dụng chung để chỉ giá sản phẩm trong giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao, chuyển nhượng.

“Các bên có quan hệ liên kết” (sau đây được gọi là “các bên liên kết”) là cụm từ được sử dụng để chỉ các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

4.1. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào bên kia;

Hướng dẫn xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh của luật doanh nghiệp

CÁC BẠN XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Hướng dẫn thi hành điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH KINH DOANH

CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận