Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/09/2016). Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.

Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016

Hình ảnh: Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016

Luật này quy định về:

 • Đối tượng chịu thuế
 • Người nộp thuế
 • Căn cứ tính thuế
 • Thời điểm tính thuế
 • Biểu thuế
 • Thuế chống bán phá giá
 • Thuế chống trợ cấp
 • Thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Một số điểm mới như sau:

– Bổ sung đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

– Quy định hiện hành thì đối tượng chịu thuế chỉ gồm: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Bổ sung phương pháp tính thuế: ngoài phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %, Luật mới còn bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp.

– Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên.

*** DOWNLOAD: Luật số: 107/2016/QH13 – Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016 (tải tại đây)

Bài viết: “Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2016”

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng”

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016:

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có thời điểm hưởng từ ngày 01/5/2016 nhưng khi tính lương hưu, trợ cấp BHXH chưa được áp dụng theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng thì sẽ được tính lại lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng và được truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 9/2016.

2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

Do Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 (sau khi BHXH/TP đã in danh sách lương hưu) nên BHXH/TP chưa thực hiện việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH cho những người hưởng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng hưởng dưới 2 triệu đồng.

Những đối tượng này sẽ được BHXH/TP thực hiện điều chỉnh và truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương tháng 10/2016.

 • Related Posts

  Thêm bình luận