Thông tư 78 2014 TT BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thông tư 78 2014 TT BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN

Thông tư 78 2014 TT BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN.  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình ảnh: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quỵ định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Người nộp thuế

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN

Chương II
 
PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 3. Phương pháp tính thuế

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp  = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ (nếu có) x Thuế suất thuế TNDN

Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy đinh của pháp luật về kế toán.

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN

** Download mẫu Thông tư 78 /2014/TT-BTC tại đây:
Hướng dẫn thi hành điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 78 2014 TT-BTC Ngay 18.06.14

 

 

Nếu các bạn tải không được file TT 78/2014/TT-BTC thì hãy comment bên dưới để chúng tôi chỉnh sửa. Thân!

Bài viết liên quan : tt

Thông tư số 96 2015 TT BTC

  • Related Posts

    Thêm bình luận