Đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

Đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất– Trước khi trích khấu hao TSCĐ thì doanh nghiệp phải đăng kí phương pháp trích khấu hao với chi cục thuế. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn thông tư quy định về đăng kí trích khấu hao TSCĐ và mẫu đăng kí trích khấu hao TSCĐ. Link dowload ở cuối bài viết, các bạn nhớ tải về để tham khảo nhé.

mau-dang-ki-phuong-phap-trich-khau-hao-tscd-moi-nhat

Quy định về đăng ký khấu hao TSCĐ mới nhất:
Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về thuế TNDN
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
(ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…).
Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).”
Theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:
“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”
Theo Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế:
“Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Việc xác định khoản khấu hao TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định về trích khấu hao TSCĐ và pháp luật thuế TNDN hiện hành.”
Như vậy:
Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ là: Trước khi thực hiện trích khấu hao TSCĐ   – > Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cho Chi cục thuế.
Chi phí khấu hao TSCĐ được trừ nếu: Doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và thực hiện theo quy trên (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định …)

Dưới đây là mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

 

Kính gửi :  CHI CỤC THUẾ ……………….

– Tên đơn vị: ……………………………………………
– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..
– Mã số thuế : …………………………………………..

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

– Nay Công ty ……….đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế ……..theo phương pháp khấu hao ………………………………

– Theo bảng chi tiết dưới đây:

STTTên tài sản cố địnhThời gian trích khấu hao tài sản cố địnhBắt đầu trích khấu tài sản cố định
….…………………………….……….

 

…….., ngày ….tháng …. năm ….

                                                                                      ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                        (ký tên và đóng dấu)

Link dowload: Mẫu đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ

download

Bài viết: ” Đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản cố định, hướng dẫn đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Có thể bạn quan tâm:Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ
– Phương pháp trích khấu hao đường thẳnng
– Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
– Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận