Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo thông tư 133

Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo thông tư 133. Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/08/2016 có quy định về việc đăng ký sửa đổi chế độ kế toán như sau:

dang-ky-sua-doi-che-do-ke-toan-theo-thong-tu-133

Hình ảnh: Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo thông tư 133

1. Đố i với hệ thố ng tài khoản kế toán

a) Trường hợp doanh nghiệ p cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải đượ c sự ch ấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiệ n.

b) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Đối với Báo cáo tài chính

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để chi tiế t các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

b) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nộ i dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính phải được sự ch ấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

3. Đối với chứng từ và sổ kế toán

a) Các chứng từ kế toán đều thuộ c loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng d ẫn Luật Kế toán.

b) Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại hướng d ẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệ p phải tuân thủ quy định c ủ a Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thi ết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Bài viết: “Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

*** Để download toàn bộ bản full thông tư 133/2016/TT-BTC, các bạn để lại email hoặc Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải bên dưới để được hỗ trợ nhé.

  • Related Posts

    Thêm bình luận