Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn – Tổng hợp những điểm mới cần lưu ý của thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn. TT 39 có những thay đổi gì? Nó có quan trọng và còn hiệu lực hay không? Mẫu biểu và phụ lục của TT gồm những gì? Bài viết dưới đây giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.

( Hình ảnh: Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn)

( Hình ảnh: Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn)

 Những điểm mới cần lưu ý của thông tư :
Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 , hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
 1. DN bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu

2. DN tạo hóa đơn Tự in
–   VĐL từ 15 tỷ đồng
–  Vốn điều lệ dưới 15 tỷ thì “DN SX,DV có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”  và có đủ các điều kiện:
+ Đã được cấp MST;
+Có DT bán hàng hoá, dịch vụ;
+ Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
+ Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
+ Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.
– Nếu DN không mua hóa đơn đặt in của CQT thì có thể sử dụng hóa đơn tự in bằng phần mềm tự in hóa đơn của CQT phát hành nhằm đảm bảo kiểm soát của CQT về hóa đơn do doanh nghiệp phát hành.

3. Hóa đơn đặt in:
– Phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in tới CQT, và CQT có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in mới được đặt in
– Hợp đồng đặt in phải kèm theo thông báo nêu trên.

Bạn đang xem: Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

4. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

5. Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.

6. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện. Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng.
-Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đă ng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.
– Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.

7. Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua 
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp

8. Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
– Báo cáo theo quý kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không
– DN mới thành lập, DN không thuộc đối tượng tự in, đặt in hoặc thuộc loại rủi ro cao về thuế … báo cáo theo tháng ,nộp trong 12 tháng từ ngày thành lập, sau đó CQT có thông báo chuyển sang khai quý mới được chuyển sang báo cáo theo Quý.

Bài viết: Điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Bạn có thể quan tâm: Tải download Thông tư 39/2014/TT-BTC

Bạn nào chưa có thì có thể down về và đọc nha.

Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận