định khoản thuế môn bài

định khoản thuế môn bài

Định khoản thuế GTGT
Trong kỳ, mua hàng hóa, tài sản…

Nợ TK 156,211,…

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331.

Doanh thu trong kỳ:

Nợ TK 111/112/131

Có TK 511

Có TK 3331

Cuối kỳ bạn kết chuyển 133 sang 3331, nếu 3331 còn số dư thì bạn nộp thuế GTGT, bút toán:

Nợ TK 3331: số chênh lệch giữa 133 và 3331

Có TK 111/112: nộp thuế.

Nếu 3331 không đủ để bù trừ cho 133 thì bạn chuyển số dư của 133 sang kỳ sau để khấu trừ tiếp.

Định khoản Thuế TNDN tạm nộp

Nợ TK 821

Có TK 111,112

Cuối năm, trên bảng cân đối kế toán thì nếu 1331 còn số dư thì bạn để bên Nợ, nếu 3331 còn số dư thì để bên Có.

821 thì bạn làm bút toán kết chuyển vào 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, vì vậy sẽ không còn số dư. Số liệu của 821 bạn chỉ theo dõi vào BCKQKD thôi, chứ trên BCĐKT không có theo dõi.
image_dongdau

Bài tiếp theo: Kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế Môn Bài, thuế môn bài là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận