ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG , NHIỆM VỤ VỀ KẾ TOÁN

ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG , NHIỆM VỤ VỀ KẾ TOÁN

  1. ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN:

–              Theo chuẩn mực kế toán: kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp.

–              Theo ngôn ngữ đời thường: kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế- xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

  1. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN:

Đối tượng kế toán là đối tượng mà kế toán cần phản ảnh: là sự hình thành và sự biến động của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị.

III.           CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN:

Kế toán sẽ làm các công việc sau:

Thu nhận: ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán Xử lý: hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.
Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận