Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5  , Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5

Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5

Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.
download

– Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theoThông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5.
– Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Bài viết: Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.4.4 và iHTKK 3.4.5

học kế toán thực hành

  • Related Posts

    Thêm bình luận