hạch toán nghiệp vụ sản phẩm, hàng hoá phải bảo hành

hạch toán nghiệp vụ sản phẩm, hàng hoá phải bảo hành

hạch toán nghiệp vụ sản phẩm, hàng hoá phải bảo hành, Khi phát sinh số tiền phải trả cho bộ phận bảo hành của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không trích trước chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá, kế toán ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6415)

Có TK 111, 112, 336

Nếu doanh nghiệp trích trước chi phí bảo hành hàng hoá thì hàng tháng kế toán đã ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6415)

Có TK 352 – Chi phí bảo hành hàng hoá sản phẩm

Xác định số tiền phải trả cho bộ phận bảo hành của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 352 – Chi phí bảo hành hàng hoá sản phẩm

Có TK 111, 112,  336

  • Khi thanh toán các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng ở bộ phận bán hàng, ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6417)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331…

  • Khi tính hoa hồng đại lý phải trả cho cơ sở nhận đại lý, kế toán ghi:

–    Trường hợp bóc tách luôn hoa hồng phải trả khi xác định doanh thu:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6417)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng

–    Trường hợp chỉ xác định hoa hồng phải trả khi thanh quyết toán với bên nhận đại lý:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6417)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111,  112, 131…

  • Hàng tháng, căn cứ vào kế hoạch phân bổ hoặc kế hoạch trích trước chi phí như sửa chữa lớn TSCĐ dùng ở bộ phận bán hàng… kế toán ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6418)

Có TK 142 – Chi phí phải trả (1421)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (Chi tiết trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ)

  • Khi phát sinh các khoản chi phí bằng tiền khác ở bộ phận bán hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6418)

Có TK 111, 112

  • Khi phát sinh các khoản được phép ghi giảm chi phí bán hàng, kế toán ghi:

Nợ TK111, 112, 152…

Có TK 641 – Chi phí bán hàng

  • Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng cho hàng hoá đã tiêu thụ, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng
Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận