Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp

Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp

Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp

(Hình thức: Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp)

(Hình thức: Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp)

1. Hình thức trả lương theo thời gian

– Đây là hình thức tiền lương mà thu nhập của một người phụ thuộc vào số thời gian lao động thực tế trong tháng và trình độ thành thạo nghề nghiệp của người lao động.

– Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản, dễ tính toán. Nhưng chỉ mới xem xét đến mặt số lượng, chưa quan tâm đến chất lượng nên vai trò kích thích sản xuất của tiền lương hạn chế.

– Tuy nhiên, trong thực tế vẫn áp dụng hình thức trả lương này. Để trả cho đối tượng công nhân chưa xây dựng được định mức lao động cho công việc của họ. Hoặc cho công việc xét thấy trả lương theo sản phẩm không có hiệu quả. Ví dụ: sửa chữa, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc sản xuất những sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao.

– Trên thực tế hiện nay, trong các DN còn tồn tại 2 cách tính lương theo phương thức trả lương theo thời gian như sau:

a. Phương thức 1:

– Cách tính này lương tháng không là con số cố định. Vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng công chuẩn là 26 ngày, có tháng là 24 và cũng có tháng là 27 ngày.

– Công thức tính:

Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (Nếu có)) / 26 * ngày công thực tế làm việc

– Chú ý: Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày.

+ Giả sử, tháng 3/2018 có 31 ngày: 27 ngày đi làm và 4 ngày chủ nhật. Công ty trả lương cho nhân viên Vũ Phan 8.000.000 đồng/tháng, Phan đi làm đầy đủ các ngày (tức là 27 ngày).

Nếu tính lương theo hình thức 1: DN quy định ngày công chuẩn là 26 ngày

=> Lương của Phan: 8.000.000/26 * 27 = 8.307.692 VNĐ

+ Giả sử vẫn là anh Phan nhưng tháng 2/2018 có 28 ngày và 4 ngày chủ nhật. Thì theo hình thức 1: DN sẽ trả lương cho Phan là: 8.000.000/26 * 24 = 7.384.615 VNĐ

=> Như vậy, phương thức tính lương này cho ta thấy dù cả 2 tháng anh Phan đi làm đầy đủ. Nhưng tiền lương nhận được ở 2 tháng là khác nhau. Tính theo phương thức này sẽ không ổn định lương cho người lao động.

b. Phương thức 2:

– Cách tính này lương tháng thường là con số cố định. Lương chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.

– Phương thức tính thường là Lương tháng – lương tháng/ngày công chuẩn của tháng * số ngày nghỉ không lương.

– Công thức tính:

Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (nếu có)) / ngày công chuẩn của tháng * số ngày làm việc thực tế

– Chú ý: Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng. Không bao gồm các ngày nghỉ.

 

– Việc tính lương theo phương thức nào. DN sẽ thể hiện trong hợp đồng lao động hay quy chế lương thưởng của công ty.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính lương cho người lao động theo số lượng. Và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động. Có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm * Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương khoán

Hình thức trả lương khoán là hình thức trả lương. Khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng mà họ được giao.

Lương = Mức lương khoán * Tỷ lệ % hoàn thành công việc

4. Hình thức trả lương theo doanh thu

– Hình thức trả lương theo doanh thu là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập của người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

– Đối tượng áp dụng thường là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,… hưởng lương theo doanh thu

Bạn đang xem: Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp

– Các hình thức tính lương/thưởng theo doanh thu:

+ Lương/thưởng doanh số cá nhân

+ Lương/thưởng doanh số nhóm

+ Các hình thức kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

5. Kỳ hạn trả lương

– Tiền lương theo thời gian

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng. (Tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày). Theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

– Tiền lương theo sản phẩm: Được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm. Căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

– Tiền lương khoán: Được trả cho người lao động hưởng lương khoán. Căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

– Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên. Tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi kỳ trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

6. Nguyên tắc trả lương

– Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương

Bài viết: Hình thức trả lương và cách tính lương trong doanh nghiệp

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Tags từ khóa: hình thức trả lương khoán – cách tính lương theo doanh thu – cách tính lương khoán theo doanh thu – cách tính lương theo giờ – hình thức trả lương theo sản phẩm – cách tính lương theo sản phẩm – công thức tính lương theo thời gian – cách tính lương khoán theo sản phẩm

  • Related Posts

    Thêm bình luận