Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính thông tư 133

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính thông tư 133,Trong báo cáo tài chính năm, DN phải trình bày các thông tin chung sau:

huong-dan-cach-lap-bao-cao-tai-chinh-thong-tu-133

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính thông tư 133

-Tên và đia chỉ DN
-Ngày kết thúc kỳ kế toán
-Ngày lập BCTC
-Đơn vi tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán
-Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày báo cáo tài chính
A. Lập và trình bài BCTC theo thông tư 133
– Cơ sơ/ Căn cứ lập BCTC:
1. Sổ kế toán tổng hợp
2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết, hoặc bảng tổng hợp chi tiết
3. Căn cú vào BCTC năm trước ( để trình bày cột đầu năm)…
B. Nội và cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133
– Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt đọng liên tục (xem mẫu B01a – DNN)
– Đối với doanh nghiệp đáp ứng gi ả định hoạt động liên tục (Xem mẫu BOlb – DNN)
– Đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (xem Mẫu số B01 – DNNKLT)

  • Related Posts

    Thêm bình luận