Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập

Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập– Khi doanh nghiệp thành lập thêm các đơn vị chi nhánh để mở rộng cho viêc kinh doanh.Các chi nhánh có thể hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với trụ sở chính.Công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế cho các chi nhánh như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập.

huong-dan-ke-khai-thue-cho-chi-nhanh-phu-thuoc-va-doc-lap

 

I. Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh:
Theo điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC
a. Chi nhánh hạch toán độc lập:
– Thì kê khai tại chi nhánh.
b. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
* Đối với Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ …
– Nếu chi nhánh phụ thuộc ở cùng tỉnh (Thanh phố) với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT tại Trụ sở chính.
(Nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế)
– Nếu chi nhánh ở Khác tỉnh (Thành phố) với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế chi nhánh.
(Nếu chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Chú ý: Trường hợp này DN phải thông báo với cơ quan thuế nhé)
Trường hợp DN có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.
* Đối với những DN sản xuất:
Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:
– Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.
– Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất .
Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác định theo tỷ lệ:
2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%)
– 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.
Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.
– Nếu TỔNG số thuế GTGT phải nộp cho địa phương (nơi cơ sở sản xuất) xác định theo nguyên tắc trên mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì DN tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phươngSố thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chínhTỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

Chú ý: Nếu DN không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.
– DN phải lập và gửiBảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156 cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế cơ sở sản xuất trực thuộc.
Căn cứ số thuế GTGT được phân bổ giữa trụ sở chính và các địa phương cơ sở sản xuất trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, DN lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính và từng địa phương cơ sở sản xuất. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính và địa phương cơ sở sản xuất.
Ví dụ : Công ty A trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng và Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% và do trụ sở chính xuất bán.
– Trong kỳ khai thuế tháng 8/2017: doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 500 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng Yên là 600 triệu. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính của công ty A (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là: 25 triệu đồng.
+ Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hải Phòng là:
500 triệu x 2% = 10 triệu đồng.
+ Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hưng Yên là:
600 triệu x 2% = 12 triệu đồng.
+ Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hà Nội là:
25 triệu – 10 triệu – 12 triệu = 3 triệu đồng.

Bạn đang xem : “Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập”

II.Cách kế khai thuế TNDN cho chi nhánh:
Theo điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
a. Chi nhánh hạch toán độc lập:
– Kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó.
– Cuối năm, Chi nhánh làm BCTC để nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh. Đồng thời Công ty mẹ (Trụ sở chính) phải làm BCTC hợp nhất để nộp cho cơ quan thuế.
b. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
– Kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính
(Chi nhánh không phải kê khai thuế TNDN chỉ kê khai thuế Môn bài, GTGT, TNCN tại cơ quan thuế chi nhánh đó)
– Cuối năm Chi nhánh không phải làm BCTC mà lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để gửi về Công tỵ mẹ (Trụ sở chính) để Cty mẹ làm BCTC.
c. Đối với DN sản xuất:
– Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính: Thì nộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.
– Cuối năm Chi nhánh không phải làm BCTC mà lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để gửi về Công tỵ mẹ (Trụ sở chính) để Cty mẹ làm BCTC.
III. Cách Kê khai Lệ phí môn bài cho chi nhánh:
Theo điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
a. Chi nhánh hạch toán độc lập:
– Kê khai tại chi nhánh đó.
b. Chi nhánh hạch hạch toán phụ thuộc:
– Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng … ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.
– Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh đó.
IV. Cách kê khai thuế TNCN cho chi nhánh:
– Việc kê khai thuế TNCN các bạn cũng kê khai như thuế GTGT bên trên nhé, nhưng chú ý 1 số vấn đề sau:
a. Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp với Chi nhánh, đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Chi nhánh, và có thỏa thuận nhờ Công ty trả hộ tiền lương thì Chi nhánh có trách nhiệm kê khai thuế TNCN cho cá nhân đó.
b. Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động và cử người lao động đến Chi nhánh làm việc, các cá nhân đăng ký giảm trừ tại Công ty, Công ty thực hiện chi trả lương thì kê khai thuế TNCN tại Công ty.
(Theo Công văn 18200/CT-TTHT ngày 13/4/2017 của Cục thuế TP Hà Nội)

V. Báo cáo tài chính và quyết toán thuế
a. Chi nhánh hạch toán độc lập
– Kê khai và nộp BCTC, quyết toán thuế tại chi nhánh đó
b. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
– Kê khai và Nộp BCTC về cho trụ sở chính, trụ sở chính làm BCTC hợp nhất và nộp lên cơ quan thuế.
c. Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trụ sở ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính
Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trụ sở ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính của Công ty mẹ lập báo cáo hoạt động kinh doanh gửi về Công ty mẹ ở trụ sở chính. Công ty mẹ căn cứ vào đó lập báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính hợp nhất) cho toàn bộ doanh nghiệp tại trụ sở chính và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương có trụ sở chính. Còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý chi nhánh.

Bài viết: “Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập”

Các từ khóa liên quan:Hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc,chi nhánh hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng,cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh,tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc

Có thể bạn quan tâm: Kế toán thanh toán là gì?
– Kế toán thanh toán được khái quát là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi.
– Đồng thời trực tiếp theo dõi, quản lý, hạch toán kế toán các giao dịch, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
– Liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thanh toán các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

  • Related Posts

    Thêm bình luận