Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học

Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học

Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học – Mô tả các nghiệp vụ hằng ngày của nhân viên kế toán cần làm. Công việc của nhân viên kế toán trường học phải làm gì hàng ngày? Có giống với công việc kế toán ở những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay thương mại không? Đây là câu hỏi luôn được nhiều bạn kế toán mới ra trường thường không được tiếp cận thực tế nên không nắm bắt được những công việc hằng ngày tại ngôi trường của mình. Bài viết giúp bạn hiểu được hơn về qui trình làm việc của kế toán trường học.

(Hình ảnh: Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học )

(Hình ảnh: Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học )

A. Bạn có biết kế toán trường học là gì?

Kế toán trường học là việc áp dụng các chế độ kế toán vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu/ chi ngân sách, nhận rút dự toán. Là bộ phận tham mưu, giúp việc nhà trường thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành.

B. Công việc của kế toán trường học
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
Phản ánh tình hình giao nhận dự toán thu/chi ngân sách nhà nước.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan
Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp về thiết bị vật tư trường học phải trả học sinh và các đối tượng khác chi cho hoạt động thường xuyên
Theo dõi các khoản thu của hoạt động thường xuyên như học phí của học sinh, kinh phí xây dựng
Theo dõi tình hình tăng giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ
Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.
Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan
Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến ….
Hàng tháng tính lương cho giáo viên trích lương do ngân sách nhà nước caasp: nguồn kinh phí hoạt đọng nguồn kinh phí dự án
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Thực hiện bút toán để xử lý các dự toán các nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuôi niên dộ
Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các nghiệp vụ lên sổ sách và báo cáo tài chính

Bài viết: Hướng dẫn làm công việc của kế toán trường học

Bạn có thể quan tâm: Thông tư – Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập

– Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
– Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
– Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;
– Căn cứ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;
– Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Cơ sở ngoài công lập, như sau:

Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận