kế toán chi phí tài chính

kế toán chi phí tài chính

Đối với hoạt động khác :

– Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại TSCĐ lớn hơn giá trị cũn lại của TSCĐ, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoón lại phần thu nhập khỏc tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị mỡnh trong liờn doanh, ghi:

Nợ TK 711 -Phần thu nhập tương ứng với lợi ớch của bờn gúp vốn liờn doanh

Có TK 3387 -Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát

–  Hàng năm căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đem góp vốn, kế toán phân bổ trở lại số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 -Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát

Có TK 711 -Phần doanh thu chưa thực hiện được phõn bổ cho 1 năm

–  Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, hoặc bên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn cũn lại (đang phản ỏnh ở bờn Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”) sang thu nhập khỏc, kế Toán ghi:

Nợ TK 3387 – Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát

Có TK 711 -Thu nhập khỏc.

Thu về những khoản được bồi thường do vi phạm hợp đồng:

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 138 –  Phải thu khác

Có TK 711 – Thu nhập khác

Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, kế toán ghi:

Nợ TK 331 –  Phải trả cho người bán

Nợ TK 338 –  Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711 – Thu nhập khác

Thu từ những khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, kế toán ghi :

Nợ TK 111, 112

Có TK 711 – Thu nhập khác

Đồng thời, kế toán ghi:         Có TK 004 –  Nợ khó đòi đã xử lý

Vật tư hàng hoá thừa trong kiểm kê, thừa chưa rõ nguyên nhân xử lý tăng thu nhập khác:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 152 –  Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 156 –  Hàng hoá

Nợ TK 211 –  TSCĐ hữu hình

Nợ TK 338 –  Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có TK 711 – Thu nhập khác

Ngân sách thoái thu thuế, miễn giảm thuế

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản nộp NN

Nợ TK 111, 112

Có TK 711 – Thu nhập khác

Các khoản thu nhập bỏ sót những năm trước nay phát hiện ghi bổ sung:

Nợ TK 111, 112

Có TK 711 – Thu nhập khác

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Khi tính thuế GTGT phải nộp của hoạt động khác, kế toán ghi:

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp NN (3331)

Khi nộp thuế GTGT kế toán ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp NN (3331)

Có TK 111, 112 hoọc kế toán thuế ttphcm tại đây

  • Related Posts

    Thêm bình luận