Kế toán giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

  Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Kế toỏn phản ánh doanh thu, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131, … (Giỏ bỏn tài sản, hàng húa cho liờn doanh).

Cú TK 511 -Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Có TK 711- Thu nhập khác (Trường hợp bán TSCĐ)

Cú TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp.

Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 -Giá vốn hàng bán (Trường hợp bán hàng hóa)

Nợ TK 811 -Chi phí khác (Trường hợp bán tài sản cố định- Giá trị cũn lại)

Nợ TK 214 -Khấu hao tài sản cố định (Số hao mũn lũy kế của TSCĐ)

Cú TK 156 -Hàng hóa (Trường hợp bán hàng hóa)

Cú TK 211 -Tài sản cố định hữu hỡnh (Nguyờn giỏ TSCĐ).

Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cố định, hàng hóa cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có lói nhưng trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản cho bên thứ 3 độc lập, bờn gúp vốn liờn doanh phải phản ỏnh hoón lại phần lói do bỏn TSCĐ, hàng hóa tương ứng với phần lợi ích của mỡnh trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 421 -Lợi nhuận chưa phõn phối

Cú TK 3387 -(Phần lói tương ứng với phần lợi ích trong liên doanh).

Khi cơ sở đồng kiểm soát bán tài sản mua từ bên góp vốn cho bên thứ ba độc lập, ghi:

Nợ TK 3387 – (Phần lói tương ứng với phần lợi ích của mỡnh trong liờn doanh)

Cú TK 421 -Lợi nhuận chưa phõn phối.

Trường hợp bên góp vốn liên doanh mua tài sản của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soỏt:

Khi mua tài sản từ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, kế toán ghi nhận tài sản, hàng hóa mua về như mua của các nhà cung cấp khác. Nếu trong kỳ bên góp vốn chưa bỏn lại tài sản này cho bờn thứ ba độc lập thỡ bờn gúp vốn khụng hạch toỏn phần lói của mỡnh trong liờn doanh thu được từ giao dịch này khi lập bỏo cỏo tài chớnh hợp nhất theo phương phỏp vốn chủ sở hữu.

Sổ kế toán

Theo hình thức kế toán nhật ký chung: Căn cứ vào chứng từ góp vốn và phân chia lợi nhuận từ công ty liên doanh…., kế toán ghi vào nhật ký chung và các nhật ký chuyên dùng: Nhật ký chi tiền, Nhật ký thu tiền. Hàng ngày hoặc định kỳ căn cứ vào nhật ký chung và các nhật ký chuyên dùng ghi vào sổ cái tài khoản 222, 635, 515, 156,  111, 112, 131, ….

          Căn cứ vào yêu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp, kế toán đồng thời vào các chứng từ kế toán có liên quan ghi vào các sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên doanh theo từng đối tác, từng lần góp vốn, từng khoản vốn đã thu hồi, chuyển nhượng. Mở sổ chi tiết doanh thu tài chính, chi phí tài chính ,…. học kế toán thuế tại đây

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận