Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm?

Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm? – Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp. Cho nên kế toán tài sản cố định đòi hỏi người đảm nhiệm chức vụ này phải hoàn thành tốt các công việc sau:

(Hình ảnh: Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm?)

Sự biến động của tài sản cố định ảnh hưởng đến biến động về kết cấu tài sản trong doanh nghiệp, xu hướng đầu tư vào phát triển của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toán tài sản cố định là việc kiểm kêđánh giá lại tài sản cố định theo đúng như quy định của nhà nước, lập những báo cáo về tài sản cố định của chính doanh nghiệp mình; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng các tài sản cố định nhằm mục đích nâng cao được hiệu quả kinh tế của tài sản cố định. 

Bạn đang xem: Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm?

Các công việc cần phải làm của kế toán tài sản cố định cụ thể như sau:

–  Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình.

– Tính toán, phân bổ mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh.

– Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.

– Lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.

– Lập biên bản thanh lí TSCĐ, lập thẻ TSCĐ,sổ TSCĐ, hồ sơ TSCĐ.

– Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

– Cung cấp tài liệu và số liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Xem thêm: Khung thời gian khấu hao TSCĐ mới nhất

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm?

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

+ TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

+ TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.

+ Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

+ Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao.

Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm? Thiên Nga
Kế toán tài sản cố định là gì và những công việc phải làm?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận