Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao ? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao ?

Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao ?  Có được tính vào chi phí hợp lệ không ?

Một số trường hợp thường thường mắc phải với các hóa đơn có trị giá trên 20 triệu :

Trường hợp 01: Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt cho Bên Bán đồng thời Bên Bán xuất Hóa đơn GTGT cho Bên Mua >>>Trong trường hợp này thì hóa đơn có mệnh giá trên 20 triệu này sẽ không được khấu trừ Bên Mua , còn Bên Bán sẽ bị phạt.

Trường hợp 02 : Bên Mua dùng tài khoản cá nhân chuyển khoản và tài khoản công ty của Bên Bán, và Bên Bán xuất Hóa đơn GTGT cho Bên Mua >>> trong trường hợp này thì về phía Bên Bán hoàn toàn hợp lệ, nhưng phía Bên Mua hóa đơn GTGT trên 20 triệu này sẽ không được khấu trừ và bị loại ra.

Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao

Hình ảnh:Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao ?

Trường hợp 03 : Bên Mua dùng tài khoản Công ty chuyển khoản vào tài khoản Công ty của Bên Bán >>> Đây là trường hợp hoàn toàn hợp lệ cho cả 02 bên.

Cách xử lý trường hợp 1 và trường hợp 2 : Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Cách 1: Liên hệ bên bán cùng ra ngân hàng bạn viết sẵn ủy nhiệm chi chuyển khoản sang tài khoản bên bán, bên bán sau khi nhận được tiền trong tài khoản thì rút tiền ra trả lại bạn tiền mặt hoặc trả bạn bằng séc.

Cách 2 : Liên hệ bên bán bạn làm ủy nhiệm chi thanh toán vào tài khoản bên bán, bên bán rút tiền mặt ra và làm giấy nộp tiền trả vào tài khoản bên bạn là xong (chỉ làm khi là đối tác quen biết tránh bị giam tiền ).

Cách 3: Sang bên đối tác đòi lại tiền mặt sau đó mang ra ngân hàng làm UNC chuyển khoản sang TK bên công ty bán .

Cách 4: ” Trích theo Công văn 4785/TCT-KK ngày 12/11/2015 của TCT,  Tổng cộng các Hóa đơn mua hàng trong cùng một ngày, cùng một nhà cung cấp từ 20 triệu đồng trở lên cũng phải thanh toán qua ngân hàng. Nếu lỡ rồi thì hai bên lập biên bản rồi chuyển khoản làm chứng từ hạch toán. Quạn trọng là các bạn vẫn phải trước khi Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra.”

Theo Công văn 4785/TCT-KK ngày 12/11/2015 của TCT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5823/CT-TTHT ngày 01/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khách hàng của Điện lực Long Khánh – Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đề nghị được thanh toán lần 2 qua ngân hàng để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Điểm a, b khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng”.

– Tại khoản 5 Điều 10 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.”

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp có khoản tiền điện theo hóa đơn hai mươi triệu đồng trở lên (theo giá đã có thuế GTGT) nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Điện lực Long Khánh và Công ty TNHH Xăng dầu Thắng Lợi thực tế có phát sinh hoạt động mua bán điện thể hiện bằng các chỉ số tiêu thụ điện, có hóa đơn mua bán điện đầy đủ, nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Đồng Nai xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Xăng dầu Thắng Lợi và Điện lực Long Khánh tự điều chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh để có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng phải trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện.

Bài viết: ” Lỡ thanh toán hoá đơn 20 triệu bằng tiền mặt phải làm sao ?

  • Related Posts

    Thêm bình luận