Mối quan hệ giữa tài sản và nguốn vốn

Mối quan hệ giữa tài sản và nguốn vốn

Ở mỗi đơn vị kế toán,Mối quan hệ giữa tài sản và nguốn vốn  về mặt lượng tổng giá trị tài sản bao giờ cũng bằng tổng nguồn hình thành tài sản vì một tài sản có thể được hình thành từ một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau và ngược lại một nguồn có thể tham gia hình thành nên một hay nhiều loại tài sản,tất cả đều được thể hiện sau cùng trên bảng Cân đối kế toán.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TK loại 1                TÀI SẢN NGẮN HẠN       TK loại 3                NỢ PHẢI TRẢ

TK loại 2                TÀN SẢN DÀI HẠN           TK loại 4                VỐN CHỦ SỠ HỮU

Tổng cộng TÀI SẢN          Tông cộng NGUỒN VỐN

Do đó, ta luôn có phương trình   

TỔNG TÀI SẢN                 =              TỔNG NGUỒN VỐN

TỔNG NGUỒN VỐN      =             NỢ PHẢI TRẢ+VỐN CHỦ SỞ HỮU

VỐN CHỦ SỞ HỮU          =             TỔNG TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ

  • Related Posts

    Thêm bình luận