Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 – Nhiều chính sách, quy định mới quan trọng về thuế Gía Trị Gia Tăng và thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2018.

(Hình ảnh: Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

(Hình ảnh: Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

1. Về thuế suất thuế GTGT

** Sửa đổi, bổ sung các trường hợp áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản:

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

Bạn đang xem: Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

2. Hoàn thuế GTGT.

DN được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Về thuế TNDN.

Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bài viết: Một số quy định mới về thuế có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

Nghị định sửa đổi về quy định Thuế GTGT và Thuế TNDN mới nhất 

  • Related Posts

    Thêm bình luận