Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế –  Nộp chậm tiền thuế môn bài, GTGT, TNDN, TNCN thì bị xử phạt như thế nào? Những trường hợp nào được xem là không tính hay được tính nộp chậm tiền thuế? Mức phạt nộp chậm là bao nhiêu? Qui định và thời hiệu xử lý mức tiền phạt nộp thuế chậm là bao nhiêu? Cách hạch toán tiền thuế nộp chậm ra sao?

Muc phat cham nop tien thue

(Hình ảnh: Mức phạt chậm nộp tiền thuế)

A. Mức phạt cụ thể đối với doanh nghiệp nói chung khi nộp chậm tiền thuế
 1. Căn cứ theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định cụ thể các mức phạt đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp chậm tiền các loại thuế như sau:
– Đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 thì số tiền chậm nộp phạt được tính theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp
– Đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì bị phạt với mức tiền tùy theo mức độ.

2. Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức như sau
– Trước ngày 01/01/2015:
Số ngày chậm nộp < 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
Số ngày chậm nộp > 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp – 90)
– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2016:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
– Từ ngày 01/07/2016
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
* Lưu ý:
– Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

B. Mức phạt khi nộp chậm thuế giá trị gia tăng

Bạn đang xem: Mức phạt chậm nộp tiền thuế

1. Căn cứ theo quy định của pháp luật thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng là trong vòng 20 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý là trong vòng 30 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.
2. Chậm nộp tờ khai thì các mức phạt như sau:
– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
– Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
– Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
– Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
– Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
– Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng

C. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế
– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
Ghi Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.
– Khi nộp tiền phạt:
Ghi Nợ TK 3339, 338
Có các TK 111, 112,. . .
– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Bài viết: Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Bạn có thể quan tâm: Mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 như sau:
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 – 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.
9. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại các phần 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

  • Related Posts

    Thêm bình luận