Phương pháp tính giá thành phân bước

Phương pháp tính giá thành phân bước

Phương pháp tính giá thành phân bước.

Giai đoạn1          –>                       Giai đoạn 2                  –>                    Giai đoạn n

Việc kết chuyển tuần tự chi phí từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau có thể theo số tổng hợp hoặc theo từng khoản mục giá thành.

Tổng giá thành nửa thành phẩm giai đoạn i=Tổng giá thành nửa thành phẩm giai đoạn (i-1)+Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ giai đoạn i+Chi phí sản xuất trong kỳ giai đoạn iChi phí sản xuất dở dang cuối kỳ giai đoạn i

Phương pháp tính giá thành  phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm giúp tính được

Bảng tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng

Đơn vị tính : 1.000 đồng

        Khoản mục chi phíNơi phátsinh  chi phíChi phí NVL trực tiếpChi phí N.C trực tiếpChi phí sản xuất chungTổng chi phí sản xuất
1. Phân xưởng 12.000.000235.000517.0002.752.000
2. Phân xưởng 2  –258.000 559.000   817.000
3. Phân xưởng 3290.000       580.000   870.000
Cộng2.000.000783.0001.656.0004.439.000

Đầu tháng không có sản phẩm làm dở; Kết quả sản xuất trong tháng như  sau:

– Phân xưởng 1 sản xuất  90 nửa thành phẩm, còn 10 sản phẩm làm dở, mức độ hoàn thành là 40%.

– Phân xưởng 2 nhận 90 nửa thành phẩm của phân xưởng 1 tiếp tục sản xuất  được 80 nửa thành phẩm, còn 10 sản phẩm làm dở, mức độ hoàn thành là 60%.

– Phân xưởng 3 nhận 80 nửa thành phẩm của phân xưởng 2 tiếp tục sản xuất  hoàn thành 65 thành phẩm nhập kho, còn 15 sản phẩm làm dở, mức độ hoàn thành là 50%.

cv_xin_viec

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ của từng phân xưởng theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương. Biết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bỏ vào một lần ban đầu, còn các chi phí sản xuất khác bỏ vào dần theo quá trình sản xuất.

Tính giá thành và giá thành đơn vị nửa thành phẩm các phân xưởng theo phương pháp kết chuyển tuần tự từng khoản mục chi phí.

Trình tự tính toán như  sau:

Tính toán chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ ở phân xưởng 1

Bảng tính giá thành

Sản phẩm : Nửa thành phẩm P -PX1                                  Sản lượng : 90

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mụcChi phí sản xuất của SPDD đầu thángChi phí sản xuất phát sinh trong thángChi phí sản xuất của SPDD cuốithángTổng giá thànhGiá thành đơn vị
1. Chi phí NVL trực tiếp2.000.000200.0001.800.00020.000
2.Chi phí N.C trực tiếp  235.000  10.000  225.000  2.500
3.Chi phí sản xuất chung  517.000  22.000  495.000  5.500
Cộng2.752.000232.0002.520.00028.000

Tính toán chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ ở phân xưởng 2

= 200.000
= 43.000
(80 + 6)
= 94.000

Bảng tính giá thành Sản phẩm : Nửa thành phẩm P –  PX2      Sản lượng : 80

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mụcCPSXDD đầu thángChi phí sản xuất trong thángChi phí sản xuất DD cuối thángTổng giá thànhGiá thành đơn vị
PX1 chuyển sangPX2CộngPX1 chuyển sangPX2Cộng
1. Chi phí NVLTT1.800.0001.800.000200.000200.0001.600.00020.000
2. Chi phí NCTT  225.000258.000   483.00025.00018.00043.000440.0005.500
3. Chi phí SXC  495.000559.0001.054.00055.00039.00094.000960.00012.000
Cộng2.520.000817.0003.337.000280.00057.000337.0003.000.00037.500

 

Tính toán chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ ở phân xưởng 3

 

Giá thành thực tế của nửa thành phẩm P do phân xưởng 3 sản xuất trong tháng được tính theo bảng tính giá thành sau:

 

Bảng tính giá thành

Sản phẩm :  Thành phẩm P –  PX3                          Sản lượng : 65

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mụcChi phí SXDD đầu thángChi phí sản xuất trong thángChi phí sản xuất DD cuối thángTổng giá thànhGiá thành đơn vị
PX2 chuyển sangPX3CộngPX2 chuyển sangPX3Cộng
1.C.phí NVL TT1.600.0001.600.000300.000300.0001.300.00020.000
2. C.phí NC TT440.000290.000730.00082.50030.000112.500617.5009.500
3. Chi phí SXC960.000580.0001.540.000180.00060.000240.0001.300.00020.000
Cộng3.000.000870.0003.870.000562.50090.000652.5003.217.50049.500

 

* Phương án tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.

Theo phương án này đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng. Do vậy để tính giá thành chỉ cần tính toán, xác định chi phí sản xuất của từng giai đoạn nằm trong thành phẩm. Trình tự tính giá thành thể hiện qua sơ đồ sau:

 Giai đoạn 1  Giai đoạn 2 Giai đoạn n
Chi phí sản xuất giai đoạn 1Chi phí sản xuất giai đoạn 2Chi phí sản xuất giai đoạn n
Chi phí sản xuất của giai đoạn 1 trong thành phẩmChi phí sản xuất của giai đoạn 2 trong thành phẩmChi phí sản xuất của giai đoạn n trong thành phẩm
Giá thành thành phẩm

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận