Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất thu được một nhóm sản phẩm với chủng loạI, phẩm cấp, quy cách khác nhau. Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm còn đối tượng tính giá thành là từng qui cách sản phẩm trong nhóm sản phẩm đó.

Trình tự tính giá thành sản phẩm:

– Chọn tiêu Chuẩn phân bổ giá thành. Tiêu Chuẩn phân bổ thường được sử dụng là giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch.

– Tính tổng giá thành thực tế của cả nhóm sản phẩm theo phương pháp giản đơn.

– Tính tỷ lệ giá thành

Tổng giá thành của nhóm sản phẩm
Tỷ lệ giá thành=
Tổng tiêu Chuẩn phân bổ

– Tính giá thành thực tế từng qui cách sản phẩm:

Tổng giá thành thực tế từng qui cách sản phẩm 

=

Tiêu Chuẩn phân bổ của từng qui cách 

x

 

Tỷ lệ giá thành

Thí dụ: Một DN sản xuất nhóm sản phẩm A có hai quy cách sản phẩm như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Khoản mụcQuy cách A1Quy cách A2
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp18.00027.000
Chi phí nhân công trực tiếp 1.800 2.700
Chi phí sản xuất chung 6.480 4.860
Tổng cộng26.28034.560

Chi phí sản xuất trong tháng đã được tập hợp cho cả nhóm sản phẩm như sau:  Đơn vị tính: 1.000 đ

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :  60.480.000

Chi phí nhân công trực tiếp         :    4.536.000

Chi phí sản xuất chung                :  18.468.000

Tổng cộng                          :  83.484.000

Sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không có.

Trong tháng đã sản xuất được 1.000 sản phẩm A1 và 1.200 sản phẩm A2.

Căn cứ vào các tài liệu trên kế toán tính giá thành sản phẩm A cho từng quy cách theo trình tự  sau:

1 -Tính tổng giá thành định mức theo sản lượng thực tế để làm tiêu chuẩn phân bổ

 

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phíSảm phẩm A1Sảm phẩm A2Cộng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp18.000.00032.400.00050.400.000
Chi phí nhân công trực tiếp  1.800.000  3.240.000  5.040.000
Chi phí sản xuất chung  6.480.000  5.832.00012.312.000
Tổng cộng26.280.00041.472.00067.752.000

2- Tính tỷ lệ phân bổ giá thành theo từng khoản mục chi phí:

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phíTổng giá thành cả nhóm SP thực tếTổng giá thành định mức theo sản lượng thực tếTỷ lệ tính giá thành
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp60.480.00050.400.0001,2
Chi phí nhân công trực tiếp  4.536.000  5.040.0000,9
Chi phí sản xuất chung18.468.00012.312.0001,5
Tổng cộng83.484.00067.752.000

 

3 -Tính giá thành sản phẩm thực tế theo từng quy cách sản phẩm.

Bảng tính giá thành sản phẩm A1

Sản lượng : 1.000

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phíGiá thành định mức theo sản lượng thực tếTỷ lệ tínhTổng giá thànhGiá thành đơn vị
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp18.000.0001,221.600.00021.600
Chi phí nhân công trực tiếp  1.800.0000,9  1.620.000  1.620
Chi phí sản xuất chung  6.480.0001,5  9.720.0009.720
Tổng cộng26.280.00032.940.00032.940

 

Bảng tính giá thành sản phẩm A2

Sản lượng : 1.200

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phíGiá thành định mức theo sản lượng thực tếTỷ lệ tínhTổng giá thànhGiá thành đơn vị
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp32.400.0001,238.880.00032.400
Chi phí nhân công trực tiếp  3.240.0000,9  2.916.000  2.430
Chi phí sản xuất chung  5.832.0001,5 8.748.000  7.290
Tổng cộng41.472.00050.544.00042.120

Tham gia lớp học kế toán thuế tại đây

  • Related Posts

    Thêm bình luận