Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu đồng thời thu được nhiều loạI sản phẩm khác nhau. Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.

Trình tự thực hiện:

– Căn cứ đặc đIểm kinh tế kỹ thuật quy định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số. Trong đó chọn loại sản phẩm có đặc trưng tiêu biểu nhất có hệ số bằng 1.

– Quy đổi sản lượng thực tế từng loạI sản phẩm ra sản lượng sản phẩm Chuẩn.

 

nHệ số
Tổng sản lượng quy đổi= sản lượng thực tế sản phẩm ii=1xsản phẩm i

– Tính tổng giá thành liên sản phẩm theo phương pháp giản đơn:

Tổng giá thành liên sản phẩm=Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ+Chi phí sản xuất trong kỳChi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

– Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại sản phẩm

Sản lượng qui đổi sản phẩm I
Hệ số phân bổ chi phí sản phẩm I=
Tổng sản lượng quy đổi

– Tính giá thành từng loại sản phẩm.

Tổng giá thành sản phẩm I=Tổng giá thành liên sản phẩmxHệ số phân bổ chi phí sản phẩm I

Thí dụ  : Tại  doanh nghiệp sản xuất “X” có  qui trình công nghệ sản xuất giản đơn. Quá trình sản xuất đồng thời thu được 3 loại sản phẩm:  A , B, C . Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng đã hoàn thành nhập kho như sau :  Sản phẩm A  : 300 tấn;  Sản phẩm B   :  240 tấn;  Sản phẩm C :  200 tấn

Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, hệ số quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩnnhư sau :

Sản phẩm A  =  1;   Sản phẩm B   =  1.1; Sản phẩm C  =   1.2    

Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng – Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng – Giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng được tập hợp cho cả nhóm sản phẩm như sau :

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phíGiá trị sản phẩm dở dang đầu thángChi phí sản xuất phát sinh trong thángGiá trị sản phẩm dở dang cuối tháng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp14.300.000136.000.00013.620.000
Chi phí nhân công trực tiếp1.100.00020.000.0001.000.000
Chi phí sản xuất chung2.200.00040.000.0002.000.000
Tổng cộng17.600.000196.000.00016.620.000

 

Yêu cầu : Lập bảng tính giá thành và giá thành đơn vị  cho từng loại sản  phẩm A, B, C  theo từng khoản mục chi phí

 

1 -Tính đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản phẩm quy chuẩn

Sản phẩm A  =       300 tấn x 1    = 300 tấn

Sản phẩm B  =       240 tấn x 1,1 = 264 tấn

Sản phẩm C  =      200 tấn x 1,2 = 240 tấn

Tổng sản phẩm quy chuẩn                                  = 804 tấn

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận