Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất

Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất Các đơn vị hành chính khi làm báo cáo quyết toán cần phải dựa trên nguyên tắc và cách thức trình bày nội dung quyết toán như thế nào? Thời hạn nộp và các lưu ý khi làm báo cáo quyết toán. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các quy định về  báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

quy-dinh-ve-bao-cao-quyet-toan-doi-voi-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep-moi-nhat

1.Đối tượng lập báo cáo quyết toán
– Đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp
– Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này
2.Nội dung và thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm
a.Đơn vị hành chính sự nghiệp phải nộp báo cáo bao gồm:
– Các báo cáo quyết toán năm quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC
– Các mẫu biểu đối chiếu dự toán ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước, bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của – Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan (nếu có).
– Báo cáo khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán ngân sách nhà nước
b.Thời hạn nộp
Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị hành chính sự nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật về ngân sách nhà nước.
3.Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán
* Nguyên tắc lập báo cáo quyết toán
– Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
+ Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
+ Số quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận và sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong năm, bao gồm cả số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
+ Số quyết toán chi ngân sách nhà nước là số đã thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu – ghi chi vào ngân sách nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.
– Đối với báo cáo quyết toán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu, chi từ nguồn khác không thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị đã thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Lưu ý:
– Báo cáo quyết toán phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.
– Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm được cơ quan có thẩm quyền giao và mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau
– Việc lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng nguồn kinh phí của đơn vị hành chính, sự nghiệp
– Trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách được lập có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm
– Mời bạn xem thêm lớp học kế toán thực hành tổng hợp

Bài viết: ” Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Báo cáo tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp,thông tư 107,phụ lục thông tư 107/2017,biểu mẫu thông tư 107/2017

Có thể bạn quan tâm: TSCĐ  hữu hình trong đơn vị HCSN
Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn dưới đây:
– Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
– Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.
Bạn đang quan tâm khóa học kế toán thuế và báo cáo tài chính ?

  • Related Posts

    Thêm bình luận