Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động

Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động

Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động – Khoán chi tiền xăng hàng tháng có được trừ khi quyết toán thuế TNCN hay không? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

(Hình ảnh: Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động)

(Hình ảnh: Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động)

** Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn về các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

– Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

– Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bài viết: Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

** Theo đó:

– Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc xác định Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP HCM là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hay văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh thì đề nghị Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP HCM liên hệ với Sở Công thương TP HCM để được giải đáp.

– Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP HCM là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục theo điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP HCM trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

*** Như vậy:

Khoán chi xăng xe cho người lao động để đi lại của cá nhân thì chịuu thuế TNCN

Khoán chi để phục vụ công tác hoặc công việc của sản xuất kinh doanh thì không chịu thuế TNCN

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Quy định về mức tiền khoán xăng xe cho người lao động

học-kế-toán-thực-hành

Khóa học kế toán thuế

Bạn có thể quan tâm: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 

**Căn cứ theo khoản 1 điều 5 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:
– Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.
– Cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
– Cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
– Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Tags từ khóa: phụ cấp xăng xe tối đa 2016 – phụ cấp xăng xe tối đa 2017 – mẫu quyết định phụ cấp xăng xe – mẫu quyết định phụ cấp tiền điện thoại – phụ cấp xăng xe bao nhiêu là hợp lý – mẫu đề xuất phụ cấp xăng xe – phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn 2017 – phụ cấp đi lại có tính thuế tncn

  • Related Posts

    Thêm bình luận