Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương mới nhất

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương mới nhất – Việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương là việc mà doanh nghiệp nào cũng cần phải thực hiện nhằm đảm bảo cho việc chi trả lương cho người lao động không bị gián đoạn. Điều kiện trích lập , cách hạch toán, quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương mới nhất ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.ttp
quy-dinh-ve-trich-lap-quy-du-phong-tien-luong-moi-nhat

1. Điều kiện trích lập quỹ dự phòng tiền lương
Căn cứ theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:
c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
– Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
– Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
Như vậy:
– Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương do doanh nghiệp tự quyết định nhưng không quá 17% quỹ lương thực hiện
– Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán và không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng năm trước chi cho quyết toán.
– Sau khi trích lập quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
– Quỹ dự phòng tiền lương phải được chi hết trong vòng 6 tháng sau khi trích lập.
Nếu doanh nghiệp chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
2.Chứng từ trích lập dự phòng quỹ tiền lương 
– Phải được quy định rõ trong Quy chế lương thưởng hoặc quy chế tài chính của DN (Khi nào cần trích lập và mức dự kiến trích lập).
– Cần có 1 Tờ trình về kế hoạch trả lương năm sau sẽ phải cần đến quỹ dự phòng tiền lương.
– Khi trích lập quỹ thì có Phiếu chi và 1 Quyết định của Giám đốc về việc trích lập: Mức trích lập, kế hoạch sử dụng …
3. Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương
– Khi trích lập quỹ dự phòng tiền lương:
Nợ TK 642, 641, 154
Có TK 334
– Khi doanh nghiệp chi trả tiền lương từ quỹ dự phòng:
Nợ TK 334
Có TK 111, 112, 3335

Bài viết:Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương mới nhất

Các từ khóa liên quan: Chứng từ lập dự phòng tiền lương, mẫu quyết định trích lập quỹ dự phòng tiền lương, mẫu quyết định trích lập các quỹ, trích lập quỹ dự phòng tài chính

Có thể bạn quan tâm: Chi phí tiền lương hợp lệ
Theo Thông tư 96 năm 2015, Các khoản chi phí lương mà Doanh nghiệp thường thực hiện chi cho người lao động sẽ bao gồm các khoản như sau
– Chi tiền lương tiền công cho người lao động
– Các khoản tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
– Phần chi trang phục bằng hiện vật và bằng tiền mặt
– Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.
– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ……

Xem thêm: Các khoản chi phí cần lưu ý khi quyết toán thuế

  • Related Posts

    Thêm bình luận