Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc

Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc. Ngày 05/04/2016 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam có gửi công vắn số 1921/CV/SDVN-2016 đến Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc. ngày 5/7/2016Tổng cục Thuế có Công văn 3016/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc

Hình ảnh: Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc

– Tại Khoản 4 Thông tư số 82/2003/TT-BTC hướng dẫn về trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp có hướng dẫn:

“4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển sốdư năm sau”.

– Tại Khoản 2.19, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ tài chính có hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.19. Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành”.

– Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH chỉ quy định cách tính và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, không quy định việc trích trước tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động.

– Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp có hướng dẫn:

“1. … Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn quỹ dự phòng trợ cấpmất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư quỹ sang năm sau sử dụng”.

– Ngày 04/04/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1368/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Hải Dương về vấn đề này.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp chỉ được phép trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, không có quy định cho phép doanh nghiệp trích trước vào chi phí hoặc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc.

==> Đề nghị Cục thuế trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật để giải thích cho Công ty. Trường hợp nếu có liên quan đến chính sách khác thì Cục thuế phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để hướng dẫn Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bài viết: “Quy định về trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc”

Có thể bạn quan tâm: “Có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng?”

Ông X làm việc tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, chuyên kinh doanh cung cấp nước sạch. Từ trước đến nay việc ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng đều do giám đốc công ty ký.

Sắp tới công ty ký kết lại hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng. Tuy nhiên, số lượng khách hàng phải ký lại hợp đồng quá lớn, do vậy công ty muốn uỷ quyền cho các chi nhánh (hạch toán phụ thuộc công ty, chỉ có con dấu vuông) ký lại hợp đồng với khách hàng.

Ông X hỏi, công ty có thể làm như vậy được không? Trong trường hợp được uỷ quyền cho các chi nhánh thì có được sử dụng con dấu của công ty không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông X hỏi như sau:

Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Điều 91, Điều 92, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016) và Điều 84, Điều 85, Khoản 1, Điều 87 Bộ luật dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017) đã quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Cụ thể vấn đề ông X hỏi, căn cứ các quy định viện dẫn nêu trên, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty, nhân danh công ty ký kết hợp đồng với khách hàng. Chữ ký của người đại diện công ty tham gia ký kết hợp đồng được đóng con dấu của công ty.

  • Related Posts

    Thêm bình luận