Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất

Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất

Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất – Tổng hợp quy định về kinh phí công đoàn mới nhất. Kinh phí công đoàn có bắt buộc hay không? Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn là ai? Xử phạt nếu không đóng kinh phí công đoàn ra sao? Hạch toán đoàn phí công đoàn như thế nào?

(Hình ảnh: Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất)

(Hình ảnh: Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất)

A. Quy định về kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức:

1. Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn

 – Chính phủ ban hành nghị định 191/2013 Quy định cụ thể tại điều 4 gồm đối tượng và quy định về quy định về kinh phí công đoàn như sau:

+ Cơ quan Nhà nước (kể cả UBND xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

+ Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập

+ Các đơn vị thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo quy đinh của pháp luật

+ Các đơn vị hợp tác xã thành lập theo luật hợp tác xã.

+ Những đơn vị tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng lao động là người Việt Nam

+ Những đơn vị tổ chức có sử dụng lao động tại Việt Nam

– Tuy nhiên về quy định kinh phí công đoàn sẽ không phân biệt tổ chức, DN có hay chưa đều phải đóng phí công đoàn theo quy định.

2. Quy định về kinh phí công đoàn áp dụng với mức đóng cụ thể

 ** Căn cứ tại điều 5 của nghị định 191/2013/ NĐ-CP:

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

 ** Tiền lương đóng BHXH bắt buộc gồm có lương và phụ cấp lương tại điều 6 nghị định 191/2013/NĐ-CP:

– Đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc đảm bảo toàn bộ lệ phí thì đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

– Các đơn vị DN đóng phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

– Những đơn vị DN, tổ chức, nông, lâm ngư và DN đóng theo tháng hoặc quý cùng với thời điểm đóng BHXH trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

** Quy định về kinh phí công đoàn áp dụng với DN đã có hay không có tổ chức kinh phí công đoàn phải nộp mức phí là 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.

– Thời điểm nộp và đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần trùng với thời điểm đóng BHXH. Lưu ý với tổ chức, DN sẽ được ưu tiên lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý.

Bạn đang xem: Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất

– Các đơn vị đóng kinh phí công đoàn tại phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận (huyện) nơi DN hoạt động kinh doanh.

Kinh phí công đoàn với những DN chưa trích nộp kinh phí lần nào, phải liên hệ với các liên đoàn lao động quận huyện để hướng dẫn nộp định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. 

B. Quy định về đối tượng cụ thể và mức đóng đoàn phí công đoàn 

** Căn cứ vào nội dung và cách đóng đoàn phí tại khoản 1 trong hướng dẫn số 258/ HD-TLĐ của tổng liên Đoàn lao động Việt Nam quy định cụ thể như sau:

– Đoàn viên công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước, đơn vị  lực lượng vũ trang. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

– Đoàn viên công đoàn cơ sở DNNN 1% tiền lương thực lĩnh, mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước

– Đoàn viên công đoàn cơ sở DNTN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng lương thỏa thuận, hợp tác xã tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, văn phòng điều hành nước ngoài hợp tác kinh doanh tại Việt Nam mức đóng hàng tháng 1% tiền lương đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

– Đoàn viên, công đoàn cơ sở DN khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí, đoàn viên công đoàn biệt khó khăn mức đóng thấp nhất 1% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước

– Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ quy định

– Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian này không phải đóng đoàn phí. Đoàn viên công đoàn không thất nghiệp,  không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng lương thì không phải đóng đoàn phí.

C. Quy định về kinh phí công đoàn với phương thức đóng đoàn phí

** Về phương pháp đóng đoàn phí được quy định cụ thể tại mục 2 hướng dẫn 258/HĐ- TLĐ lao động Việt Nam quy định về mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

Đoàn phí do đoàn viên công đoàn đóng hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên công đoàn.

==> Như vậy, đoàn viên phải đóng đoàn phí cho tổ công đoàn ở bộ phận hoặc công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn hoặc có thể thu qua lương hàng tháng.

Bài viết: Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất

*** Quy định về mức nộp kinh phí công đoàn cụ thể 

– Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh phí công đoàn, 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị.

– Nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn. Công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn phải nộp lên công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán nộp theo số thu quyết toán.

– Cấp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở không được phân cấp thu kinh phí công đoàn. Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí công đoàn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng có trách nhiệm cấp 65% tổng số thu kinh phí công đoàn thu được cho công đoàn cơ sở.

– Đối với cơ quan, tổ chức, DN chưa thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức, DN đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích lũy và trả lại cho công đoàn cơ sở sau khi công đoàn cơ sở của cơ quan, tổ chức, DN được thành lập.

** Có thể tóm tắt nội dung này về quy định kinh phí công đoàn:

– Với trường hợp DN có công đoàn cơ sở. Mức trích kinh phí công đoàn là 2% tổng quỹ lương là căn cứ đóng BHXH được chia cụ thể:

+ 65% cho Công đoàn cơ sở giữ

+ 35% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)

– Đoàn phí Công đoàn phải nộp vào trừ vào 1% lương cơ bản của nhân viên được chia như sau:

+ 60% cho Công đoàn tại doanh nghiệp giữ

+ 40% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)

– Nếu DN chưa thành lập được công đoàn cơ sở 

+ 65% Công đoàn cấp trên quản lý của DN trực thuộc địa bàn đăng ký kinh doanh.

+ 35% còn lại nộp cho Công đoàn Nhà nước

Bài viết: Quy định về trích nộp kinh phí công đoàn mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm:  Nguyên tắc kế toán trong kế toán doanh thu hoạt động tài chính
– Dùng để phản ánh doanh thu từ khoản tiền lãi, tiền bản quyền, lợi nhuận, cổ tức được chia cùng các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
– Đối với các hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh.
– Doanh thu hoạt động tài chính là khoản chênh lệch giữa giá bán lớn hơn so với mức giá vốn ban đầu. Trong đó giá bán được được tính theo giá trị hợp lý.
– Giá vốn được xác định bằng phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền.
– Trong trường hợp mua bán chứng khoán theo hình thức hoán đổi cổ phiếu.
– Kế toán sẽ ghi nhận giá trị của số cổ phiếu nhận về theo giá trị hợp lý tại thời điểm trao đổi.

Tags từ khóa: mức đóng kinh phí công đoàn 2017 – nghị định 191 về trích nộp phí công đoàn – hạch toán đoàn phí công đoàn – kinh phí công đoàn có bắt buộc không – hạch toán kinh phí công đoàn 2017 – nghị định 191/2013/nđ-cp – sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào – khoản 2 điều 26 luật công đoàn

  • Related Posts

    Thêm bình luận